Kadernota 2020-2023

menu

Samenvatting

Deze samenvatting bevat de belangrijkste wijzigingen en beslispunten van de financiële positie.

Uit het actuele overzicht van de reserves en voorzieningen blijkt dat de gemeente Etten-Leur op 1 januari 2019 15 reserves en 18 voorzieningen heeft. We actualiseerden de uitgangspunten en het te verwachten verloop van de reserves en voorzieningen. Als basis van deze actualisatie gebruikten we de ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2018’, die als onderdeel van de kadernota 2019-2022 is vastgesteld.

Naast enkele tekstuele wijzigingen stellen we voor:

  1. in te stemmen met de uitgangspunten van de ‘Voorziening Verlof Individueel Keuzebudget’ die we bij het opmaken van de jaarrekening 2018 vormden;
  2. in te stemmen met de uitgangspunten van de ‘Voorziening Personeel’ die we bij het opmaken van de jaarrekening 2018 vormden;
  3. In te stemmen met de uitgangspunten van de ‘Voorziening claims en geschillen’ die we bij het opmaken van de jaarrekening 2018 vormden;
  4. De 'Voorziening Parklaan' in 2019 op te heffen. Het restant van de voorziening voegen we toe aan de algemene risicoreserve;
  5. per 1 januari 2019 de 'Reserve Sociaal Domein' op te heffen. De reden hiervoor is het opheffen van het zogenaamde gesloten systeem voor het sociaal domein bij de vaststelling van de begroting 2019;
  6. per 1 januari 2019 de 'Reserve Jeugdbeleid' op te heffen. De reden hiervoor is dat het doel waarvoor deze reserve in het verleden is gevormd, niet meer aan de orde is. Het restant van de voorziening voegen we toe aan de algemene risicoreserve;
  7. Per 1 januari 2019 de 'Reserve Beheren op niveau' in te stellen. De reden hiervoor is dat door het opheffen van deelvoorzieningen Beheren op Niveau een tijdelijke reserve voor de periode van 3 jaar gewenst is om eventuele financiële fluctuaties in exploitatie te kunnen opvangen;
  8. de ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2019’ vast te stellen.