Kadernota 2020-2023

menu

Gemeentefonds / Onvoorzien

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt geraamd tegen lopende prijzen. Dit betekent dat in deze raming de loon- en prijsontwikkeling van de rijksuitgaven is meegenomen.

Bij het opstellen van de kadernota 2020-2023 herberekenen we de uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van actuele ontwikkelingen en op basis van de laatst bekende circulaire. In dit geval is dat de decembercirculaire 2018.

De gevolgen voor de uitkering gemeentefonds vanuit de meicirculaire 2019 nemen we niet op in de kadernota. We sturen voorafgaand aan de raadsbehandeling van de kadernota 2020-2023 separaat informatie aan de raad.

Onvoorzien

In de meerjarenraming nemen we de post onvoorzien op:

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Onvoorzien

250

250

250

250

250