Kadernota 2020-2023

menu

Paragrafen

De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige aspecten en risico’s van een aantal onderdelen die dwars door alle programma’s heen lopen. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) dient een aantal onderdelen als verplichte paragraaf bij begroting en jaarverslag opgenomen te worden, te weten: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen besteden we binnen de paragrafen ook aandacht aan investeringen en subsidies. De belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en voor de jaren 2020-2023 binnen de genoemde onderdelen leest u hieronder.