Kadernota 2020-2023

menu

Risico's

De financiële bedrijfsvoering van het grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe opvangen zonder dat we een beroep doen op de algemene dienst van de gemeente. In de onderstaande tabel is aangegeven:

  • het actuele risicoprofiel van de grondexploitaties;
  • het noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van de risicoberekening;
  • de verwachte exploitatieresultaten;
  • het aantal m² grond die in eigendom zijn.

(bedragen x € 1.000)

risicoprofiel 1-1-2020

Bruto benodigd weerstandsvermogen

Prognose resultaat

voorraad gronden m²

Grondexploitaties

24.180

8.470

3.495

555.379

Uit het overzicht van onze reserves blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s toereikend is.

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s vindt u in de bijlage ‘Risico’s grondexploitaties per 1 januari 2020’. Daarin staat ook een totale berekening van het weerstandsvermogen dat nodig is. Uit dit overzicht blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s’ toereikend is.