Kadernota 2020-2023

menu

Aanpassing tarieven

Belastingen
De stijging van de belastingtarieven baseren we op de door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’. In 2020 stijgen de tarieven met 1,50%. Om de financiële positie van Etten-Leur te verbeteren stellen we bij deze kadernota voor om, bovenop de OZB-stijging van 1,6%, de OZB extra te verhogen met 14,2% in 2020.

Leges
Bij de stijging van de leges volgen we de stijging van de loonkosten. Dat doen we omdat de legeskosten vooral bestaan uit loonkosten. We gaan uit van een stijging met 3,20%.

De uitgangspunten voor de berekeningen van de leges en tarieven van de gemeentelijke opbrengsten leest u hier.

Kostendekkenheid
Bij de Legesverordening 2020 informeren we de gemeenteraad over de kostendekkendheid van de diverse onderdelen. Voor de onderdelen die nog niet 100% kostendekkend zijn, brengen we de (financiële) mogelijkheden in beeld.