Kadernota 2020-2023

menu

Groenbeheer / Leurse Haven / Westpolderplas

Groenbeheer
De planning voor het weg- en rioolbeheer is ook leidend voor de grootschalige werkzaamheden in het openbaar groen. Aparte grootschalige vervangingen in het openbaar groen zijn in 2020 niet gepland. Het budget voor de reguliere inboet namen we op in de exploitatiebegroting.

Leurse Haven
Voor het onderhoud van de Leurse Haven bestaat de vraag welke partij (Provincie, Waterschap of gemeente) juridisch verantwoordelijk is voor welke taken. Dit heeft te maken met de vaarwegfunctie van de Leurse Haven. Deze problematiek speelt al een groot aantal jaren. De gemeente en het waterschap besloten dat er in 2019 een gezamenlijke inventarisatie uitgevoerd wordt naar de mogelijke onderhoudsmaatregelen en kosten voor de komende jaren. We verwachten dat we de hoogst noodzakelijke maatregelen de komende jaren moeten oppakken en hiervoor de nodige kosten moeten maken.

Westpolderplas
De Westpolderplas is aangewezen als zwemwater. De jaarlijkse terugkeer van blauwalgen is een groot probleem en om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Westpolderplas en de bestrijding van blauwalgen is onderzoek noodzakelijk. Het Aquatisch Kenniscentrum stelde in samenwerking met het Waterschap een voorstel op om in 2020 parallel aan het zwemseizoen een onderzoek uit te voeren. De kosten hiervan bedragen € 95.000. Het Waterschap neemt de helft van de kosten op zich. Dit betekent voor de gemeente een kostenpost van € 50.000. Dit is exclusief de kosten van de te nemen maatregelen.
Door de hoge kosten van dit onderzoek en de financiële situatie van de gemeente stelt het college voor dit onderzoek niet in 2020 te laten plaatsvinden.