Kadernota 2020-2023

menu

Wegen / riolering / verlichting

Beheren op Niveau
In de nota Beheren op Niveau (BON) legden we vast aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau. We bekijken de onderhoudsvoorziening voor het openbaar gebied tweejaarlijks. Op basis van de globale visuele weginspectie van de totale verharding in 2018 herberekenden we de voorziening BON. Voor de maatregelen voor de verbetering van de financiële positie onderzochten we in 2019 ook de financiering van BON. De voorgestelde maatregelen ziet u in programma 2. De kwaliteitsniveaus staan door deze maatregelen onder druk en halen we niet altijd meer. Uitgangspunt is dat we de wegen veilig houden.

Riolering
De gemeenteraad stelde in februari 2019 het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2019-2023 vast. In dit vernieuwd VGRP is de meerjarenplanning voor het groot onderhoud van de verschillende rioleringssystemen opgenomen. Ook werken we aan het in beeld brengen van de maatregelen die nodig zijn voor de klimaatadaptatie. In 2019 voeren we een stresstest uit waarin wateroverlast, overstroming, hitte en verdroging aan de orde komen. Ook werken we aan een “hemelwaterverordening”. Hierin stimuleren we het beheer en de berging van hemelwater ook op particuliere terreinen.

Openbare verlichting
In 2019 houden we een eerste aanbesteding voor het per wijk vervangen van de conventionele verlichting door energiezuinige LED verlichting. De uitvoering hiervan vindt plaats eind 2019 begin 2020.

Welke wijken hiervoor in aanmerking komen hangt af van de leeftijd van de armaturen en van de energiebesparing die dan kan worden behaald. We willen hiermee een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan energiebesparing en CO2 reductie. Door het per wijk vervangen van verlichtingsarmaturen ontstaat een uniform straatbeeld per wijk en beperken we de diversiteit aan armaturen. Het beheer van de openbare verlichting wordt hierdoor in de toekomst eenvoudiger.