Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA)
We verwachten dat Etten-Leur in de tweede helft van 2019 op het e-depot (digitaal archiveren) aangesloten is. Deze aansluiting bouwen we in de periode 2020-2023 geleidelijk uit.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)
De GGD start in 2020 met de uitwerking en implementatie van zijn visie op de digitale dienstverlening. Dit gebeurt op het gebied van voorspellingen, contactmomenten en communicatie.

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS)
De eerste stappen van de omvorming van WVS tot leerwerkbedrijf zijn de afgelopen jaren gezet. De ontwikkeling van het leerbedrijf en de samenwerking met Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal wordt voortgezet.

Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant
Het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden blijft een belangrijke opgave. De komende jaren staan in het teken van het verder vormgeven van de samenwerking met het leerwerkbedrijf WVS en de samenwerking met de deelnemende gemeenten voor een integrale klantbenadering.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
De OMWB bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2021. In 2020 wordt gewerkt aan de producten- en dienstencatalogus en de werkprogramma’s. Het risicogerichte toezicht wordt verder vorm gegeven. Het landelijke klimaatakkoord heeft gevolgen voor het toezicht bij bedrijven (energiebesparing). Uitgangspunt blijft dat de OMWB wordt afgerekend op basis van geleverde prestaties.

Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW)
De evaluatie van de GR ICT West-Brabant West loopt. De uitkomst hiervan vertalen we in toekomstig beleid. Daarna starten we met het bij de tijd brengen van de ICT infrastructuur. De resultaten hiervan nemen we op in de begroting.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
Naast de reguliere taken richt de Veiligheidsregio zich in 2020 op de uitvoering van de drie pijlers uit het Beleidsplan 2019-2023: het stimuleren van redzaamheid in de samenleving, het bijdragen aan een veilige leefomgeving en het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet.

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
Het recht op onderwijs vraagt van het RBL om nog meer verbinding en samenwerking met de partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Het accent ligt op het terugdringen van frequent en langdurig schoolverzuim en op de begeleiding van jongeren op het MBO (kwalificatieplicht).

Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant
In de komende jaren werkt de RWB via haar actieprogramma 2019-2023 aan een krachtige regio op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit.