Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

56.097

57.382

58.273

59.967

61.185

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Reïntegratie wethouders

Op basis van de APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is een gewezen wethouder sinds 2010 verplicht om te voldoen aan een sollicitatieplicht en planmatige begeleiding. De kosten voor re-integratieplannen inclusief bijkomende opleidingskosten nemen we op in de begroting.

-31

0

0

-40

0

2. Wachtgeld oud wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen namen we afscheid van twee wethouders. Hierdoor onstond een wachtgeldverplichting.

-52

0

0

0

0

3. Tijdelijke vervanging wethouder

In het eerste kwartaal 2019 is besloten de tijdelijke vervanging een wethouder te verlengen wegens ziekte van een van de wethouders. Hiermee hielden we in de begroting geen rekening.

-43

0

0

0

0

4. Algemene uitkering 2018

Door achterblijvende Rijksuitgaven in 2018 houden we rekening met een lagere algemene uitkering van € 337.000.

-337

0

0

0

0

5. Algemene uitkering

We actualiseren de uitkeringen gemeentefonds aan de hand van de laatst bekende wijzigingen in onder andere woning- en inwoneraantallen.

148

127

42

53

-93

6. Business Intelligence tool

Op dit moment gebruiken we een tool in om informatie snel beschikbaar te krijgen (dashboard). De licentiekosten van deze software nemen we nu structureel op in de begroting.

0

0

-55

-55

-55

7. Investeringsruimte

De investeringsuimte passen we aan omdat investeringen in Beheren op Niveau niet meer uit de voorziening betaald mogen worden.

0

0

-7

-7

-163

8. Bodemsanering Oude Kerkstraat

De kosten van de bodemsanering van de Oude Kerkstraat brengen we ten laste van de post onvoorzien.

120

0

0

0

0

9. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-19

-18

-36

-35

-69

Nieuw beleid

10. Bijdrage ICT WBW

We gaan in 2021 over naar een nieuwe ICT-infrastructuur. ICT West-Brabant-West paste hiervoor haar begroting aan. Deze concept begroting verwerken we in deze bestuursrapportage.

-25

-7

-396

-487

-486

11. Stedebouwkundige

De kosten voor de stedebouwkundige komen voor rekening van het grondbedrijf.

50

0

0

0

0

12. Uitbreiding formatie BOA's

De raad discussieerde over de zichtbaarheid van de handhaving door de boa's. Naar aanleiding hiervan stellen we voor de formatie uit te breiden van zes naar zeven fte.

0

-58

-59

-61

-62

13. Verbouwing Stadskantoor

De verhoging van het krediet voor de verbouwing van het Stadskantoor zorgt voor extra kapitaallasten.

0

-26

-26

-25

-24

14. Investeringen bestaande infrastructuur

ICT WBW bereidt het aanbesteden van een nieuwe infrastructuur voor. Naast deze investering zijn er een aantal zaken die gemeenten zelf moeten betalen en vernieuwen voordat aangesloten wordt bij deze infrastructuur. Een aantal werkplekken moeten we nog vernieuwen. Ook moeten we knelpunten in de huidige infrastructuur oplossen.

0

-78

-77

-76

-75

15. Budgetruimte voor onzekerheden en ambities

Om niet direct aanvullende besparingsmaatregelen te moeten nemen op het moment deze onzekerheden financieel duidelijk worden, stellen we voor om vanaf 2020 € 522.000 budgetruimte per jaar op te nemen. Of deze financiële ruimte voldoende is om alle onzekerheden op te vangen weten we op dit moment niet.

0

-522

-523

-524

-525

16. Versterking algemene risicoreserve

We laten delen van de reserves Volkshuisvesting, Landschapsbeheer, Optimalisatie bedrijfsvoering en Jeugdbeleid vrijvallen en voegen deze toe aan de algemene risicoreserve. Ook voegen we in de periode 2020-2023 ongeveer € 3,5 miljoen toe aan de algemene risicoreserve.

-565

-320

-16

-1.219

-1.904

Maatregelen financiële positie

17. Onderhoud gebouwen

We verlagen de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen door het uitstellen van het geplande onderhoud.

25

25

25

25

25

18. Opschuiven investeringen

We stellen diverse investeringen een jaar of twee jaar uit en verlagen daarmee de kapitaallasten (rente en afschrijving).

0

71

69

25

20

19. Extra OZB verhoging

Om de financiële positie van Etten-Leur te verbeteren stellen we bij deze kadernota voor om, bovenop de OZB-stijging van 1,5% in 2020, de OZB extra te verhogen met 14,2% in 2020.

0

1.187

1.208

1.225

1.244

20. Straatparkeren

De verhoging van de tarieven van parkeren op straat zorgt voor extra inkomsten.

0

305

305

305

305

21. Portokosten

Door mogelijkheden bij de uitbesteding van de postbezorging besparen we op portokosten .

10

10

10

10

10

22. Bedrijfsvoering

De organisatie draagt aan het totaalvan de maatregelen een besparing bij van € 300.000. Dit bedrag ontstaat door vrijkomende vacatures niet te vervangen en verlaging van budget voor het uitbesteden van werkzaamheden.

0

300

300

300

300

23. Vrijval reserve optimalisatie bedrijfsvoering

We laten een deel van deze reserve vrijvallen en voegen dit bedrag toe aan de algemene risicoreserve.

300

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

-419

996

764

-586

-1.552

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

55.678

58.378

59.037

59.381

59.633