Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen - 1

Herziening gemeentefonds
In 2021 wordt de totale verdeling van het gemeentfonds opnieuw bekeken. Het doel is een betere verdeling van het geld en het oplossen van de knelpunten bij de verdeling van de middelen van het sociaal domein. Het is niet bekend wat de financiële gevolgen voor de gemeente Etten-leur zijn.

Dienstverlening publiekshal, raadzaal, Van Goghkerk en Bestuurs- en vergadercentrum.
De beleving van de klant staat in onze dienstverlening centraal. Zowel in het persoonlijk contact als digitaal willen we het uitstekend doen. Diverse ontwikkelingen maken dat zowel in aantal als in aard van de klantcontacten de fysieke dienstverlening flink gaat veranderen. Hierbij denken we aan :

  • vermindering van het aantal fysieke klantcontacten;
  • voorzieningen voor identiteitsvaststelling;
  • digitale identiteit;
  • (digitale) selfservicepunten;
  • voorzieningen voor zakelijke bezoekers;
  • Omgevingswet;
  • meer beleving en ontmoeting.

Fysieke klantcontacten die blijven worden inhoudelijk ingewikkelder en vragen meer tijd. Dit alles heeft consequenties voor voorzieningen in en inrichting van de Publiekshal.
Tegelijkertijd speelt dat we nadenken over wat te doen met de raadzaal, Van Gogh Kerk en Bestuurs- en vergadercentrum.
We brengen de vraagstukken rondom de dienstverlening publiekshal, raadzaal, Van Gogh Kerk en Bestuurs- en Vergadercentrum waar mogelijk integraal bij elkaar in een voorstel dat we in het vierde kwartaal 2019 aan de raad ter besluitvorming voorleggen.

Tarieven straatparkeren
De toelichting leest u in programma 2.

I-Visie
We stelden samen met onze inwoners en andere partners een nieuwe informatievisie op. Uitgangspunt van deze informatievisie is het principe ‘eenvoudig toegang tot mijn informatie!’. We deelden deze visie voor de uitvoering op in vijf thema’s, de basis op orde, informatiegestuurd werken, integraal werken, digitale dienstverlening en innovatie. Per thema maken we een uitvoeringsplan.

Regionale samenwerking
In 2015 stelde de raad de ‘Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels’ vast. Bij de vaststelling spraken we af dat we de werking van de nota na vier jaar te evalueren. Deze evaluatie voeren we in regionaal verband uit en leidt, waar de evaluatie daar aanleiding toe geeft, tot een aanpassing van de governance zoals opgenomen in de nota verbonden partijen. We betrekken hierbij uiteraard ook de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die in voorbereiding is. Voorstellen voor het actualiseren van de governance zoals opgenomen in de nota verbonden partijen leggen we in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad ter besluitvorming voor.

Evaluatie raadsprogramma
We evalueren komend jaar samen met inwoners en andere partners de uitvoering van het raadsprogramma. Hierbij gebruiken we uiteraard ook de resultaten van de burgerpeiling en de ondernemerspeiling die we in 2019 presenteerden.

Nieuwe wetten
Er komt nieuwe wet- en regelgeving op ons af. Dit zijn de Wet Open Overheid (Woo), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), Wet hergebruik overheidsinformatie (WHO), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Deze wetten en regels moeten we implementeren. We volgen deze ontwikkelingen. De financiële gevolgen zijn nog niet helder.