Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen - 2

Budgetruimte voor onzekerheden en ambities
Niet alle financiële consequenties zijn voldoende duidelijk om op te nemen in de meerjarenraming in deze kadernota. Onzeker zijn de financiële gevolgen van bijvoorbeeld:

  • Nieuwe wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet Open Overheid, Baseline informatiebeveiliging Overheid, Wet hergebruikoverheidsinformatie, basisregistratie Ondergrond en Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden;
  • Ontwikkelingen binnen het sociaal domein, zoals jeugdzorg en Wmo, de indexering van tarieven en resultaatgerichte financiering;
  • De uitvoering van het InterBestuurlijk Programma (klimaat, wonen, economie, sociaal domein);
  • Ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid;
  • Nog te realiseren ambities uit het bestuursakkoord en eventuele toekomstige ambities.

Om niet direct aanvullende besparingsmaatregelen te moeten nemen wanneer deze onzekerheden financieel duidelijk worden, stellen we voor om vanaf 2020 € 522.000 per jaar ruimte in het budget op te nemen. Het is op dit moment niet bekend of deze financiële ruimte voldoende is om alle onzekerheden op te vangen.

Extra verhoging Onroerendezaakbelasting (OZB)
Etten-Leur wil tot de vijf goedkoopste gemeenten van West-Brabant horen. Volgens de atlas 2019 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) neemt Etten-Leur de derde plaats in. Om de financiële positie van Etten-Leur te verbeteren stellen we bij deze kadernota voor om, bovenop de OZB-stijging van 1,6% in 2020, de OZB extra te verhogen met 14,2% in 2020. Dit betekent dat de OZB voor inwoners in 2020 gemiddeld met ongeveer € 41 per jaar stijgt. Op basis van de COELO-atlas 2019 blijven we hiermee binnen de top vijf.

Versterking algemene risicoreserve
2017 en 2018 sloten we af met tekorten en we verwachten ook in 2019 een fors tekort. Deze tekorten dekken we zoals gebruikelijk vanuit de algemene risicoreserve. De omvang van de reserve loopt daarom flink terug. Voor financiële stabiliteit en flexibiliteit om onvoorziene tegenvallers op vangen, vinden we het belangrijk om de algemene risicoreserve weer aan te vullen. Dit doen we door in 2019 delen van de reserves Volkshuisvesting, Landschapsbeheer, Optimalisatie bedrijfsvoering en Jeugdbeleid vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene risicoreserve. Zowel het laten vrijvallen van de reserves als het actualiseren van het investeringsplan hebben als effect dat er lucht uit de begroting is gehaald. Ook voegen we in de periode 2020-2023 ongeveer € 3,5 miljoen toe aan de algemene risicoreserve.