Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We bieden inwoners en andere partners ruimte voor initiatieven. We betrekken hen bij plannen, activiteiten en voorzieningen. We stellen ons flexibel op als dat nodig is. We luisteren naar de meningen van inwoners en onze partners. We doen wat we zeggen.

Doorlopend.

We kiezen ervoor om met onze inwoners en andere partners te komen tot gezamenlijke doelen en proberen deze samen te bereiken (maatschappelijk akkoord).

Doorlopend.

We doen mee aan het onderzoek ‘Verstandig verder met participatie’. We leren hiermee van het verleden waardoor we overheids- en burgerparticipatie verder verbeteren.

Afronding onderzoek medio 2019.

We zetten grote databronnen om naar leesbare overzichten.

Sinds een jaar zijn we bezig met het ontwikkelen van dashboards op strategisch, tactisch en operationeel niveau om inzicht te krijgen. Ook zetten we databestanden in om trends te zien. We moeten hier zeker op blijven investeren en de werkwijze professionaliseren om deze manier van werken eigen te maken.

We voeren de nota verbonden partijen actief uit met bijzondere aandacht voor kostenbeheersing.

In november 2018 stelde de gemeenteraad de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de begrotingen voor 2020 voor de verbonden partijen vast. Op basis van deze regionaal afgestemde richtlijnen stelden de verbonden partijen hun kaderbrieven 2020 op. We toetsten deze kaderbrieven aan de richtlijnen, afwijkingen rapporteerden we aan de raad. De kaderbrieven van GGD, OMWB, Veiligheidsregio, RWB, Werkplein en WVS zijn dit jaar voor het eerst ook beoordeeld door rapporteurs vanuit de gemeenteraad. Hun bevindingen bespraken zij met de verantwoordelijk portefeuillehouder, de contactambtenaar en de griffier. Op basis van deze besprekingen zijn gezamenlijk gedragen adviezen aan de raad opgesteld. Op 25 maart 2019 besprak de raad de kaderbrieven en de beoordelingen daarvan. Conclusie van deze bespreking was dat alle gesignaleerde afwijkingen van de richtlijnen besproken worden in de bestuursvergaderingen van de verbonden partijen.

We handhaven de regels die nodig zijn. Regels die geen toegevoegde waarde hebben, schaffen we af.

Doorlopend.

We behouden in de publiekshal een loket voor contante betalingen.

Geen bijzonderheden.

We voeren het programma ambitie dienstverlening uit waaronder in 2019 valt:


- We verbeteren voortdurend onze dienstverlening in gesprek met onze inwoners en andere partners;


- we digitaliseren 5 producten Burgerzaken;
- we digitaliseren de zakelijke parkeervergunningen;


- we digitaliseren verzoeken en kennisgevingen voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);- we houden een ondernemingspeiling over onze dienstverlening;

- we stimuleren en ondersteunen activiteiten om de digitale vaardigheid van inwoners die dat willen te vergroten;


- we onderzoeken een mogelijke herinrichting van de Publiekshal;

- we starten op 1 januari 2019 een proef om uitsluitend te werken op afspraak;


- we trainen doorlopend medewerkers in gastheerschap en we coachen daarop.
Naar aanleiding van de uitkomsten ondernemerspeiling voeren we het gesprek met de ondernemers.

eDienst uittreksel Burgerlijke stand gerealiseerd; eDienst aanvraag reisdocument en paspoortaanvraag in ontwikkeling.

In samenwerking met Parkeerbeheer Bergen op Zoom digitaliseren we alle analoge parkeervergunningen. We bekijken meteen het parkeerbeleid kritisch om mogelijk verbeteringen en vereenvoudigingen toe te passen. Na de digitalisatie kan een parkeerder zijn eigen parkeerbehoefte regelen.

Dit loopt volgens planning. Het meldingen en vergunningenprocessen (van aanvraag tot archivering) bouwen we in zaaksysteem. We verwachten dat dit jaar af te ronden.

We voerden de ondernemingspeiling uit en rapporteerden de uitkomsten.

Het digitaal vaardiger maken van onze inwoners, maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Laaggeletterdheid van de De6. Besluitvorming vierde kwartaal 2019.

Dit loopt volgens planning.


Is gestart. We evalueren over een half jaar. Een tussentijdse peiling laat een positief beeld zien. We merken weinig van mensen zomaar binnen lopen. We denken dat het communicatietraject en de informatievoorziening over het maken van een afspraak op onder andere onze website en het bijbehorende filmpje daaraan bijdraagt.

Dit loopt volgens planning.

We starten met een procedure om te komen tot reclamemasten.

In voorbereiding.

We gaan verder met de voorbereiding van de plannen om gemeentelijke accommodaties ook toegankelijk en gebruikersvriendelijk te houden voor mensen die ouder zijn of beperkingen hebben (“WMO-proof”).

Dit is een doorlopend proces waarbij we knelpunten aanpakken.

We verduurzamen onze gebouwen om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Dit is een doorlopend proces waarbij we naar aanleiding van de meerjarenonderhoudsplanning en toekomst verwachting van het gebouw acties uitvoeren.