Kadernota 2020-2023

menu

Belasting overig

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De onroerendezaakbelasting (OZB) is verplicht. De gemeente bepaalt zelf welke lokale belastingen ze oplegt. Voorbeelden hiervan zijn belasting op honden, forensen, parkeren, reclame en precario. Wij kozen voor hondenbelasting en precariobelasting. Bij de uitvoering hiervan moeten we ons houden aan wettelijke voorschriften.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Honden- en precariobelasting zijn niet wettelijk verplicht. We heffen geen andere belastingen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

44

44

44

44

44

Baten

275

279

283

287

292

Totaal

232

236

239

244

248

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Hondenbelasting en precariobelasting.