Kadernota 2020-2023

menu

Onroerendezaakbelasting woningen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De gemeente moet de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) uitvoeren. Volgens de wet WOZ moet de gemeente elk jaar de waarde vaststellen van verschillende soorten onroerende zaken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Om deze werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren besteden we deze samen met een groot aantal andere gemeenten uit aan de belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

415

422

378

355

355

Baten

4.865

5.635

5.714

5.799

5.886

Totaal

4.449

5.212

5.335

5.444

5.531

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Heffing en invordering OZB woningen.