Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-5.052

-5.293

-5.344

-5.270

-5.293

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Correctie storting Beheren Op Niveau (BON)

De deelvoorzieningen BON heffen we op in 2019. De storting in de voorziening vervalt hierdoor. Hiervoor in de plaats nemen we bedragen op in de exploitatie of in het investeringsplan.

258

258

258

258

258

2. Kapitaallasten investeringen wegen 2018

De werkzaamheden Beheren Op Niveau die we uitvoeren gaan over onderhoud én nieuwe investeringen. Door een aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen we deze investeringen niet meer ten laste brengen van de voorziening Beheren op Niveau. Voor deze investeringen uit 2018 nemen we nu de kapitaallasten op in de begroting.

-32

-40

-89

-89

-88

3. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-82

-14

-14

-14

-14

Nieuw beleid

4. Kleine verkeersmaatregelen

Voor het uitvoeren van verkeerskundige (veiligheids-) maatregelen is binnen Beheren Op Niveau (BON) geen ruimte. We vragen hiervoor extra middelen.

-100

-100

-100

-100

-100

Maatregelen financiële positie

5. Beheren Op Niveau

De deelvoorzieningen BON heffen we op in 2019. We verlagen hierdoor de storting met € 400.000.

400

400

400

400

400

6. Tarieven parkeergarage

De verhoging van de tarieven in de parkeergarage zorgt voor extra inkomsten.

0

314

314

314

314

7. Vrijval voorziening Parklaan

De afwikkeling van het faillissement van de aannemer van de Parklaan is afgerond. Het resterende bedrag uit de voorziening valt vrij.

59

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

503

818

769

769

770

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-4.549

-4.475

-4.575

-4.501

-4.523