Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Beheren op Niveau
De deelvoorzieningen BON (straatmeubilair en overige voorzieningen) heffen we op in 2019. De benodigde budgetten nemen we deels op in het investeringsplan zodat vervanging wel kan gebeuren. De voorziening BON handhaven we alleen voor het onderdeel verhardingen. De bedragen die op 1 januari 2019 in de deelvoorzieningen zaten, blijven beschikbaar in de voorziening. Hierdoor kan de jaarlijkse storting verlaagd worden met € 150.000. Daarnaast verlagen we de storting aanvullend met € 250.000 per jaar. Om deze besparing te realiseren verschuiven we van planmatig onderhoud naar risicogestuurd onderhoud. De besparingen hebben (op termijn) effect op de kwaliteit van het openbaar gebied omdat projecten worden doorgeschoven in de tijd. We halen niet overal het gewenste kwaliteitsniveau. We houden het wel veilig.

Kleine verkeersmaatregelen
We stellen voor om structureel in de begroting een bedrag op te nemen voor het treffen van kleine (niet voorziene) verkeersmaatregelen. We denken aan gelden voor extra fietsenstallingen, snelheidsremmende maatregelen of het aanbrengen van extra parkeervakken in een straat. De kosten kunnen niet ten laste van de voorziening BON worden gebracht. De gelden uit deze voorziening zijn bestemd voor onderhoud en niet voor nieuwe maatregelen.

Opschonen van verkeersborden
In het raadsprogramma geeft u de opdracht om overbodige verkeersborden te verwijderen. Op dit moment ontbreekt hiervoor intern capaciteit. Inschakelen van wijkbewoners is geen optie. Zij hebben vaak onvoldoende kennis. Om dit realiseren moeten we een extern bureau inschakelen. Dit zorgt ook voor extra kosten. We besloten hier geen prioriteit aan toe te kennen.

Vijfhuizenweg
Uit onderzoek naar de verkeersafwikkeling op het kruispunt Vijfhuizenweg- Lichttorenhoofd komen twee aanbevelingen (extra opstelstrook en tweerichtingenfietspad langs Vijfhuizenweg). Het budget dat hiervoor nodig is nemen we op in het investeringsplan van de begroting 2020.

Wilgenlaan
Uit overleg met bewoners van de Wilgenlaan blijkt de wens om ‘wild’ rijden over de stoep te voorkomen. Hiervoor leggen we extra parkeervakken aan en verbreden de bestaande drempels.

Tarieven straatparkeren en parkeergarage
Uit onderzoeken blijkt dat een kortparkeerder minder bezig is met de hoogte van het te betalen tarief, maar meer met parkeergemak en de ligging van de parkeerlocatie ten opzichte van de bestemming. Deze zijn voor de parkeergarage en de parkeermogelijkheden rondom het centrum ideaal (korte loopafstanden). De parkeerduur is relatief kort. Waardoor een kleine verhoging voor een bezoeker weinig effect heeft. We stellen dan ook voor om de tarieven voor straatparkeren en in de parkeergarage aan te passen. Ook stellen we voor om enkele tarieven voor parkeervergunningen aan te passen.
In de paragraaf lokale heffingen lichten we de aanpassing van de tarieven toe.