Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We brengen samen met onze inwoners gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers in kaart en stellen een plan van aanpak met maatregelen en planning op. De uitvoering van deze maatregelen start vanaf 2020.

We pakken dit na de zomervakantie op.

We treffen (aanvullende) maatregelen rondom de brede scholen 'De Vier Heemskinderen', 'De Pijler', 'D'n Overkant' en 'Sonate' om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De (aanvullende) maatregelen zijn in voorbereiding.

We inventariseren alle verkeersborden in Etten-Leur en maken een plan van aanpak om het bestaand aanbod op te schonen. We zetten een digitaal beheersysteem op. Vanaf 2020 starten we met de uitvoering.

De kosten voor opschonen en het opzetten van een digitaal beheersysteem bedragen ongeveer € 75.000. Hiervoor is nog geen budget.

We beschikken over een actueel verkeersmodel. Dit model benutten we om onder andere in het kader van de voorbereiding van de omgevingsvisie voorstellen te doen over stedelijke ontwikkeling en maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer.

We hebben Goudappel Coffeng opdracht gegeven om het verkeersmodel te actualiseren. Het bureau levert ook gegevens voor de keuzes in de Omgevingsvisie.

We zetten de huidige programma's voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van 'Beheren op Niveau' voort. We bespreken in 2019 de hoogte van de jaarlijkse storting. We nemen daarin mee de wens om extra aandacht te besteden aan het onderhoud van voetgangers- en fietspaden en innovaties die kunnen bijdragen aan een beter milieu, een efficiënter beheer en minder kosten.

We werken volgens de huidige programma's en de uitgangspunten van 'Beheren op Niveau'. Bij de behandeling van de Kadernota 2020 bespreken we de hoogte van de storting in de voorziening. We betrekken daarbij de noodzaak tot bezuinigen.

We maken een plan van aanpak om knelpunten bij het parkeren in het centrum en vergunninghoudergebied op te lossen.

We digitaliseren alle zakelijke parkeervergunningen en houden tegelijk het hele vergunninghouderssysteem tegen het licht. Parkeerbeheer Bergen op Zoom adviseert ons.

We onderzoeken het effect en de naleving van de blauwe zones in het vergunninghoudergebied rondom het centrum. In overleg met inwoners en ondernemers nemen we maatregelen om ook het parkeerregime te verbeteren.

Maandelijks ontvangen we rapportages over de naleving van de tijdsduur in blauwe zones. We onderzoeken bij het digitaliseren van alle parkeervergunningen of behoud van blauwe zones noodzakelijk is.

We breiden in wijken op initiatief van bewoners het aantal parkeerplaatsen uit wanneer dit niet ten koste gaat van de hoeveelheid groen. Bij voorkeur koppelen we de uitbreiding aan de uitvoering van herinrichtingsplannen.

Op dit moment kennen we geen concrete verzoeken. In het plan voor de reconstructie van de Wildbaan namen we extra parkeergelegenheid op.

We voeren een aanvullend pakket in om parkeervergunningen makkelijker digitaal te verkrijgen.

Bewoners kunnen een parkeervergunning digitaal via Permit aanvragen. We maken van de abonnementen voor de parkeergarage en vergunningen voor zakelijk parkeren buiten de garage digitaal.

We komen met voorstellen om het stallen van fietsen te verbeteren.

Een plan voor het verbeteren van het stallen van fietsen op het Burchtplein is in voorbereiding.

We plaatsen een oplaadpunt voor de elektrische fiets in de bewaakte fietsenstalling aan het Burchtplein.

We pakken dit in de loop van het jaar op.

We komen met aanvullende spelregels voor het plaatsen van oplaadpalen voor de elektrische auto.

Een voorstel is in voorbereiding.