Kadernota 2020-2023

menu

Verkeer en vervoer

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Volgens de wegenwet en de gemeentewet moeten we wegen en bermen in de gemeente onderhouden. In de wet staat ook dat wegen, bruggen, dijken, duikers (civiele kunstwerken) en openbare verlichting in goede staat moeten verkeren.

Volgens de Planwet Verkeer en Vervoer zijn we verplicht om een samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te voeren. Bij de uitvoering van verkeersmaatregelen houden we rekening met landelijke richtlijnen (CROW).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeenteraad heeft het onderhoudsniveau vastgesteld voor wegen, openbare verlichting, bermen, reiniging wegen (Beheren Op Niveau = BON). De mate van kwaliteit is tot het wettelijk minimum een keuze van de gemeenteraad.

We hebben een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid. De civiele kunstwerken onderhouden we volgens een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Het hebben en beheren van fietsstallingen is geen wettelijke taak. Activiteiten die we uitvoeren voor in- en uitritten zijn niet wettelijk vastgelegd. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat we extra doen voor het verkeersbeleid is het investeren in educatie en voorlichting over verkeersveiligheid. Het beïnvloeden van gedrag is daarbij het belangrijkste punt. We helpen en stimuleren door (voorlichtings)projecten voor basisscholen en peuterscholen en bij het praktisch en theoretisch verkeersexamen. We voeren ook verkeersonderzoeken uit.

Aankondigingsborden vallen niet onder de wettelijke taak van de gemeente. Hiermee ontvangen we inkomsten.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.559

5.484

5.582

5.564

5.582

Baten

954

896

896

897

899

Totaal

-3.605

-4.588

-4.686

-4.666

-4.683

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Klein onderhoud verhardingen, reiniging wegen, gladheidsbestrijding, bermen, civiele kunstwerken, fietsenstallingen, in- en uitritten, verkeersbeleid, beheer openbare verlichting en aankondigingsborden.