Kadernota 2020-2023

menu

Bedrijfsloket en regelingen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Voor dit onderdeel bestaat geen wettelijke verplichting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Alle inzet voor de weekmarkten en kermis valt hieronder. Dat geldt ook voor de inzet voor de verhuur en verpachting van gronden. We verhuren en verpachten gronden die niet op korte termijn nodig zijn voor ontwikkelingen. Het gaat hier om een beperkt aantal gronden.

De bedrijvencontactambtenaar en economisch verbinder vervullen een rol bij deze taak. Er zijn ook contacten met de vereniging voor boeren en tuinders (ZLTO).

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

111

51

52

53

53

Baten

352

159

162

165

168

Totaal

241

108

110

112

115

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Weekmarkten, kermis, verhuur en verpachting grond, voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven.