Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We voeren samen met onze partners de aanbevelingen op de genoemde resultaatgebieden in de evaluatie van de brede scholen uit.

De evaluatie brede scholen leggen we voor aan de gemeenteraad in mei/juni 2019. Aan de evaluatie voegen we een plan van aanpak toe, waarin we beschrijven wat we al hebben gedaan en welke acties we de komende tijd oppakken.

Om het multifunctioneel gebruik van de brede scholen te verhogen maken we met alle partners afspraken over een kwalitatief goed en toekomstbestendig beheer.

Het integraal huisvestingsplan onderwijs leveren we het tweede kwartaal 2019 op. Hierin maken we ook afspraken over het multifunctioneel gebruik en het beheer.

We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwijsagenda uit.

We maken in april 2019 afspraken over 2019 en kijken vooruit naar 2020.

We gaan actief in overleg met onderwijsinstellingen (mbo en hbo) om te kijken of uitbreiding van het onderwijsaanbod in Etten-Leur mogelijk is.

We starten met dit overleg na de zomervakantie 2019.

We maken in nauwe samenwerking met de zogenoemde De6 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) een lokaal plan van aanpak voor 2019 om het taalaanbod aan te laten sluiten bij de vraag, de taalvrijwilligers te ondersteunen en het Taalhuis verder te promoten.

We werken in de regio aan het plan van aanpak laaggeletterdheid. In het derde kwartaal 2019 ronden we dit af, zodat in het vierde kwartaal de besluitvorming kan plaatsvinden. Het plan van aanpak geldt vanaf 2020 voor een periode van vier jaar.

We zetten samen met de scholen en ondernemers een project op om de uitstroom naar werk van leerlingen vanuit het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs te bevorderen.

Aansluitend op het lopende project om leerlingen kennis te laten maken met de lokale arbeidsmarkt starten we met een project om de uitstroom van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs naar werk te bevorderen. We pakken dit na de zomervakantie op.

We bespreken met onze onderwijspartners uit de locale educatieve agenda dat leerlingen gelijkwaardig met elkaar omgaan en maatschappelijke stages kunnen doorlopen.

Op de agenda van de lokale educatieve agenda bespreken we regelmatig met de onderwijspartners het belang van het antipestbeleid. Scholen zijn vrij om maatschappelijke stages aan te bieden. Wanneer scholieren hiervan gebruik willen maken, zijn ze bij ons als gemeente welkom.

We bieden maatschappelijke stages aan aan scholen die dit in het onderwijspakket hebben.

Scholieren zijn welkom om een maatschappelijke stage binnen onze organisatie te doen. Wij ontvangen maar enkele verzoeken hiervoor van scholieren/scholen.

We voeren de leerplichtfunctie in samenwerking met lokale en regionale partners uit om uitval uit het onderwijs te voorkomen.

Dit doen we volgens planning en met goede resultaten.