Kadernota 2020-2023

menu

Openbaar groen en recreatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Openbaar groen: We zijn wettelijk verplicht de leefomgeving veilig te onderhouden. De manier waarop dat moet gebeuren schrijft de wet niet. De gemeenteraad bepaalt het kwaliteitsniveau van het onderhoud. Omdat we eigenaar van de bomen in Etten-Leur zijn, moeten we hierbij zorgen voor een veilige situatie.

Aanleg en onderhoud van openbaar water (niet de grote doorgaande watergangen): We zijn verplicht om ervoor te zorgen dat onze sloten op diepte blijven en niet dichtgroeien.

Speel- en recreatievoorzieningen: Dit zijn geen wettelijk verplichte voorzieningen. Wanneer deze wel aanwezig zijn moet minimaal de veiligheid gewaarborgd zijn (bijvoorbeeld bij de speeltoestellen). Inspecties en onderhoud zijn een wettelijke taak.

Natuur en landschap:Bij het afgeven van omgevingsvergunningen voor ruimtelijke ingrepen toetsen we aan de Wet natuurbescherming. We zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen verplicht om rekening te houden met cultureel erfgoed en landschappelijke waarden.

Westpolderplas: Er is geen wettelijke verplichting om de Westpolderplas als zwemvoorziening te gebruiken. We hebben de Westpolderplas aangewezen als zwemwater. Hierdoor moeten we de plas geschikt houden als zwemwater. Voor zwemwater is Europees beleid en regelgeving vastgesteld.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Openbaar groen: In het beeldkwaliteitsplan (Beheren op niveau) spraken we af hoe de openbare ruimte eruit moet zien. De gewenste kwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn hierin vastgelegd.

Speel- en recreatievoorzieningen: We hebben een royaal speelbeleid met veel speeltoestellen, Cruyff courts en skateparken. We hebben de wettelijke plicht om de speelvoorzieningen die we hebben veilig te houden.

Denk geldt ook voor recreatievoorzieningen. Bijvoorbeeld het laarzenpad in Kelsdonk en de Westpolderplas. Ook onderhouden we diverse andere wandelroutes met bijbehorende voorzieningen (Routebureau West Brabant).

Natuur en Landschap: Onze inspanningen zijn ook gericht op ontwikkeling, versterking, communicatie en procesbegeleiding. Landschap en natuur staan voortdurend onder druk door diverse ontwikkelingen. Het is nodig om de kwaliteit van natuur en landschap voor de langere termijn te waarborgen. We stimuleren particulier landschapsbeheer en de aanleg van landschapselementen.

Natuur- en Milieueducatie: Vanuit KOEPEL (zie 5-3) bieden we een natuurbuffet aan voor het primair onderwijs. Dit is niet wettelijk verplicht.

Andere niet wettelijke taken zijn kermissen, volkstuinen, evenementen, dierenparkjes en hondenuitlaatvoorzieningen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

6.093

6.547

8.810

7.036

7.003

Baten

8.303

7.277

9.015

7.241

7.208

Totaal

2.210

730

205

205

205

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Landschapsbeleidsplan, natuurbescherming, gemeentebossen, plantsoenen, hondenuitlaatvoorzieningen, snippergroen, beleid en uitvoering toerisme, kermissen, Westpolderplas, volkstuinen, dierenparkjes, onderhoud en uitvoering evenementen, gedenkparken en speelvoorzieningen.