Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen - 1

Wijk Ggz-er
Met subsidie van de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) voeren we een pilot uit met de inzet van de Wijk Ggz-er. De Wijk Ggz-er neemt deel aan het Multidisciplinair Team Zorg en Veilligheid en neemt wekelijks met de adviseur integrale veiligheid en politie alle meldingen door. De Wijk ggz-er pakt snel psychiatrische problematiek in de wijk op en ondersteunt ook professionals in de wijk. Ook voor de aanpak van inwoners met verward gedrag in de wijk zijn we van mening dat structurele inzet na de pilotfase van de Wijk Ggz-er noodzakelijk is. We maken de inzet van de wijk Ggz-er vanaf 2020 structureel om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingevoerd. Deze wet gaat de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. De Wvggz biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. In de meicirculaire 2019 worden extra middelen opgenomen voor de gemeente voor deze nieuwe taken en rollen.

Mantelzorgwaardering
De wens van de gemeenteraad om de hoogte van de mantelzorgwaardering te handhaven op € 125 passen we alleen in 2019 toe. De extra kosten hiervan zijn € 55.000. De financiële aanpassing nemen we op in programma 7. We overwegen voor de begroting 2020 over te stappen naar een nieuw model. Het huidige budget wordt dan het uitgangspunt.

Jeugdprofessionals
In 2018 en 2019 breidden we het aantal jeugdprofessionals uit. Door deze inzet verwachten wij het beroep op de niet vrij toegankelijke zorg te kunnen beheersen. We stellen daarom voor deze tijdelijke uitbreiding per 2020 structureel in te voeren.

Door de investering in jeugdprofessionals lijken onze uitgaven jeugdzorg minder hoog dan bij andere gemeenten. Toch hebben we ook te maken met een overschrijding. Het is moeilijk hard te maken wat de investering in jeugdprofessionals concreet oplevert. We zien ook een stijging van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg. We investeren vooral om de kosten te beheersen. Kostenverlaging is op dit moment niet aan de orde. Het is daarom noodzakelijk om de taakstelling jeugdzorg 2019 af te boeken.

Tarieven Jeugdzorg en Wmo-maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning
Na de afgelopen jaren nagenoeg de nullijn aangehouden te hebben, is het per 2020 onvermijdelijk om de tarieven in de Jeugdzorg en de Wmo-maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning te verhogen. We sluiten aan bij de uitgangspunten voor personeelskosten in deze kadernota: 3,2%.

Voor Jeugdzorg passen we deze index toe op de kostensoorten Zorg in natura, landelijke transitiearrangementen (LTA), Jeugdzorg+, Jeugdbescherming en Veilig Thuis. Dit betekent in 2020 een kostenverhoging van € 233.000 oplopend tot € 874.000 in 2023.

Voor de Wmo doen we dat op de maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning. Dit betekent een kostenverhoging van € 203.000 in 2020 oplopend tot € 817.000 in 2023.

Via het gemeentefonds ontvangen we een gedeeltelijke compensatie voor loon- en prijsontwikkeling in de algemene uitkering.

Het is de vraag of we de resultaatgestuurde financiering van de Huishoudelijke Ondersteuning kunnen voortzetten gezien de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. We hopen de komende maanden hierover meer duidelijkheid te krijgen van het ministerie. De resultaten nemen we mee in de aanbesteding om te komen tot een nieuwe overeenkomst per 2020. Wanneer resultaatgestuurde financiering niet meer mogelijk is, leidt dit tot een behoorlijke verhoging van kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning.

De Harde Leerschool
Bij de vaststelling van de begroting 2019 zegde het college de gemeenteraad toe om in overleg te gaan met Rugbyclub Etten-Leur, Surplus, het Werkplein, scholen en ondernemers om de mogelijkheden te onderzoeken om het project De Harde Leerschool in Etten-Leur vorm te geven.

De Harde Leerschool is een project om kwetsbare jongeren (met een uitkering, uit detentie, geen startkwalificatie) weer op het rechte pad te krijgen door middel van de rugby. De deelnemers doorlopen een traject van 8 weken met 3 contactdagen per week, waarbij rugby en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Iedereen die het programma succesvol doorloopt, heeft de garantie op betaald werk voor 6 maanden bij een lokale werkgever. Aan één programma kunnen 10-25 jongeren deelnemen, de ervaring leert dat 75% de eindstreep haalt. De kosten van één programma bedragen € 60.000. Aan het bedrijfsleven vragen we € 30.000 aan cofinanciering. We stellen voor om een maximale bijdrage van € 30.000 beschikbaar te stellen voor één programma.