Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen - 2

Onzekerheid ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden en BUIG-uitgaven
In het eerste kwartaal van 2019 is er een lichte toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In onze begroting én die van het Werkplein Hart van West-Brabant is voor 2019 de ambitie opgenomen om het uitkeringsbestand met 3% te laten dalen. Ook zijn er meer personen met een arbeidsbeperking met inzet van de loonkostensubsidie BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) aan het werk geholpen dan was begroot.

Door deze ontwikkelingen signaleert het Werkplein een nadelige financiële afwijking op haar begroting. Het gaat om ontwikkelingen in de eerste drie maanden van dit jaar en het is onzeker of deze trendbreuk zich voortzet. Het algemeen bestuur besloot de begroting van het Werkplein op dit moment niet aan te passen.

Na het eerste halfjaar van 2019 geeft het Werkplein een nieuwe prognose af. Bij de eerste bestuursrapportage 2019 van het Werkplein Hart van West-Brabant informeren we u over de ontwikkelingen, de oorzaken en de maatregelen. We bieden u de bestuursrapportage van het Werkplein afzonderlijk aan.

Surplus: loonindexatie
In december 2018 besloten we bij de subsidieaanvraag voor 2019 van Surplus Welzijn de lonen met 2,5% te indexeren. Voor de daaropvolgende jaren vraagt Surplus een indexatie van 2,75%. We verhogen de tarieven met de loonindex sociaal werk. We gaan ervan uit dat het maximale percentage 2,75% is. De subsidie stijgt daardoor zowel in 2020 en 2021 met € 47.000 en in 2022 met € 50.000.

Surplus welzijn: wijkwerk
Door de uitbreiding van het aantal wijken en de grote druk die de wijkwerkers ondervinden, kreeg Surplus in 2019 een uitbreiding van het wijkwerk. Deze uitbreiding is structureel nodig om onze inwoners passende oplossingen dichtbij huis te bieden.

Surplus Jongerenmotivator
In 2018 startten we een pilot, waarbij jongerenwerkers als jongerenmotivators kwetsbare jongeren van 16-27 jaar individueel begeleiden bij hun hulpvraag. Voor de pilotperiode subsidieerden we Surplus hiervoor met 18 uur per week naast de subsidiëring van het groepsgerichte jeugd- en jongerenwerk.

Door de verbinding met het CJG, het Wmo-loket en het Werkplein neemt het aantal jongeren dat door de jeugdmotivator begeleid wordt toe. Het is hiermee een laagdrempelige en goed werkende voorliggende voorziening voor kwetsbare jongeren, die leidt tot het meedoen aan de maatschappij.

Het voorstel is om vanaf 2020 het project van de jongerenmotivators uit te breiden en structureel te maken met 24 uur per week.

Surplus taakstelling
We bespreken met Surplus de mogelijkheden om de extra kosten voor de uitbreiding van het wijkwerk en de jongerenmotivator op te lossen binnen de bestaande subsidieafspraken.