Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We verbinden lokaal en regionaal het ingerichte stelsel op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet.

De Regiegroep stuurt op en bewaakt de verbinding tussen de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet in de regio (D6/D9). Lokaal borgen we de verbinding door overleg tussen de beleidsadviseurs met het Multdisciplinair Team Zorg en Veiligheid (MDT) en reguliere toegangen.

We zetten de samenwerking op regionaal niveau voort.

De regionale samenwerking wordt ongewijzigd voortgezet.

We evalueren de wijkteams en maken een plan voor de verdere ontwikkeling vanaf 2019. We leren onze professionals om domeinoverstijgend te kijken, signaleren en handelen.

In februari 2019 besloot het college het wijkteam om te vormen naar een Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid. Professionals gaan aan de slag met domeinoverstijgende multiproblematische situaties, die stagneren en/of escaleren.

We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wijken. Kwetsbare inwoners kunnen in de wijk op een laagdrempelige wijze meedoen.

We organiseren zoveel mogelijk dagbestedingsactiviteiten in de wijk , waarvoor kwetsbare inwoners geen indicatie nodig hebben. We gaan hierover in overleg met onze lokale welzijns- en zorgpartners.

We stellen een regionaal armoedeplan op, waarbij we rekening houden met de resultaten van het Rekenkameronderzoek. We handhaven de 120%-norm en hebben aandacht voor armoede bij gezinnen met kinderen.

De vaststelling van het regionaal armoedebeleidsplan is doorgeschoven naar september 2019.

We stellen een plan van aanpak op om de activiteiten voor (beginnend) dementerenden te intensiveren.

We inventariseren momenteel samen met de inspiratietafel dementie idee├źn voor een plan van aanpak. Onze inzet is voor de zomervakantie het plan van aanpak gereed te hebben.

We voeren de deelprojecten uit van het projectplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Een van de vijf deelprojecten (de koerswijzer) is afgerond en wordt binnenkort voorgelegd aan de bestuurders in de regio.

We stellen samen met onze partners een plan van aanpak op om vroegsignalering nog beter uit te voeren.

Het Participatienetwerk Sociaal Domein start eerst een participatietraject op met partijen. Op basis van deze resultaten stellen wij plan van aanpak op.

We richten een lokaal en regionaal dashboard in voor Jeugdzorg en Wmo.

Een lokaal dashboard voor jeugdzorg en Wmo is ingericht. Een regionaal dashboard Jeugdzorg is operationeel (GRIP). Een dashboard om de regionale Wmo-contracten te monitoren, is in ontwikkeling.

We stellen een plan op voor activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken prestatieafspraken met organisaties, die de activiteiten voor jongeren organiseren.

Het plan van aanpak staat gepland voor het vierde kwartaal 2019.

We voeren de bestuursopdracht wonen, zorg en welzijn uit, zodat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Het college stelde de bestuursopdracht vast. Samen met de partners Alwel, Surplus en Avoord werken we in 2019 de opgaven voor wonen (zowel intramuraal als extramuraal) uit.

We zetten het bestaand beleid en de huidige activiteiten op het gebied van 'Werk aan werk' voort.

Bestaand beleid zetten we voort.

Het huidige uitvoeringsplan "West-Brabant werkt aan morgen" loopt tot en met 2019. We onderzoeken of er na 2019 een nieuw plan nodig is.

Onderzoek loopt. In het derde kwartaal 2019 hebben we meer duidelijkheid over een aanvullend actieprogramma voor 2020 en verder.

We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwijs en bedrijfsleven om schoolverlaters zoveel mogelijk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaand project 'Werken aan onderwijs' uit en evalueren dit eind 2019.

Evaluatie vindt plaats eind 2019.