Kadernota 2020-2023

menu

Inkomensregelingen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Wat we moeten doen staat in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en het Minimabeleid.

We helpen inwoners aan het werk te gaan. Ook ondersteunen we (startende) ondernemers. Lukt dit niet? Dan zorgen we voor een bijstandsuitkering of een bedrijfskrediet.

De bijstandsuitkering is voor mensen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Ook kunnen inwoners die (tijdelijk) afhankelijk zijn van een laag inkomen, extra geld krijgen voor bijzondere- en noodzakelijke kosten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening zijn verplichte taken. Er is vrijheid in de mate van uitvoering. Alle voorzieningen voor maatschappelijke participatie zijn niet verplicht.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

13.728

13.270

13.290

13.306

13.306

Baten

10.215

10.215

10.215

10.215

10.215

Totaal

-3.513

-3.055

-3.075

-3.091

-3.091

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
WWB inkomensdeel, bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ), uitvoering IOAW, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen, schuldhulpverlening en maatschappelijk participatie.