Kadernota 2020-2023

menu

Samenkracht en burgerparticipatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We voeren de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet 2015 uit. Daarmee dragen we bij aan de zorg, ondersteuning en redzaamheid die inwoners nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving mee te doen.

In dit taakveld gaat het over de algemene voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • wijk- en maatschappelijke accommodaties;
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers;
 • informatie;
 • hulp en advies;
 • inburgering;
 • inwonersparticipatie;
 • wijkverenigingen en leefbaarheidsinitiatieven;
 • buurtbemiddeling en buurtpreventie;
 • welzijnsactiviteiten waaronder jongerenwerk;
 • collectief vervoer;
 • speelruimte.

Voor een aantal van deze onderwerpen geldt dat we verplicht zijn om deze taken uit te voeren, maar er is vrijheid in de mate waarin we deze taken uitvoeren.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente heeft vrijheid bij de uitvoering van deze wettelijke taken. De gemeente kiest ervoor dat de sociale basis van algemene voorzieningen goed is. Dit leidt op termijn tot minder uitgaven voor individuele en duurdere voorzieningen van Wmo en Jeugdzorg. Dit geldt ook voor informele hulp, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning, collectief vervoer en laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden in de wijken.

We doen niet meer dan wettelijk verplicht, verschillen ontstaan in de mate waarop het algemene voorzieningenniveau is georganiseerd.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

5.064

4.457

4.526

4.594

4.356

Baten

310

312

314

318

321

Totaal

-4.755

-4.144

-4.212

-4.276

-4.035

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Etten-Leur Actief, vreemdelingenbeleid, uitvoering wet kinderopvang, voorzieningen Wmo, vergoeding Wmo deeltaxi, algemene voorziening jeugd, wijkgericht werken, bewonersinitiatieven, samenlevingsopbouw, huisvesting ouderwerk, huisvesting sociaal culturele activiteiten, huisvesting jeugd- en jongerenwerk.