Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Ambitie 2019

Duurzaamheidsscore (score 1-100)

2017

51

52

51

52

Lucht (score 1-100)

2017

70

68

75

68

Aantal adressen/locaties met geregistreerde zonnepanelen per 100 woningen (bron: klimaatmonitor)

2017

5

6,43

-

71

Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn afval) (BBV) 3

2017

112

105

151

108

Hernieuwbare elektriciteit (BBV) 3

2017

16,3

15,9

16,0

182

  1. 1 Dit is een voorlopige inschatting. We werken aan de routekaart klimaatneutrale gemeente. Hierin bepalen wij onze doelen en ambities.
  2. 2 We verwachten een toename door de vervanging van enkele windmolens.

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

3. Bron: Waarstaatjegemeente.nl