Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We besteden meer aandacht aan het bestrijden van overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en drugsgebruik en sociaal isolement. Dit doen we samen met zorginstanties, onderwijs, (sport)verenigingen en ondernemers (horeca). Met hen zetten we een netwerk op dat probeert het gedrag van onze inwoners te veranderen en inzet op preventie.
Wij gaan er vanuit, dat onze inwoners elkaar ook kunnen en willen helpen en ondersteunen.

Reguliere interventies en projecten lopen door. We werken in 2019 aan een evaluatie voor nieuwe versie van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet. Voor alcohol startten we met het verbinden van handhaving en preventie. We rollen dit verder uit.
Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid zetten we voort.

We werken met de GGD West-Brabant aan een bruikbaar dashboard met gegevens over de gezondheid in onze gemeente. Dit dashboard is in eerste aanleg bedoeld voor intern gebruik en stelt ons in staat om passende interventies en maatregelen voor te stellen. Zoals voor het opstellen van een nieuw alcoholpreventie- en handhavingsplan.

Dit is gepland voor het derde en vierde kwartaal van 2019.

We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2019 te beschikken over een dekkend netwerk van AED's gebaseerd op het principe van de zes minutenzone. Deze stichting verzorgt ook de (ver)plaatsing van de gemeentelijke AED's.

We wezen een subsidie-aanvraag voor extra financiële ondersteuning af omdat hiervoor geen budget is. In de kadernota vindt een totale afweging plaats. In 2019 komen er waarschijnlijk zeer beperkt extra AED's bij.

We werken aan de actualisatie van een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Dit plan vormt de basis voor een (nieuw) meerjarenprogramma voor het onderhoud, beheer en aanpassing van het rioolstelsel en de vaststelling van nieuwe tarieven voor de rioolheffing.

De gemeenteraad stelde het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vast. We pakken het werk in overeenstemming met het meerjaarenprogramma op.

We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrijventerrein 'Vosdonk'.

We verwachten dit jaar niet meer te starten. De voorbereiding vergt meer tijd door lange procedures, de combinatie met de reconstructie van de N640 en de aanleg van kabels voor nieuwe windmolenparken.

We onderzoeken samen met onze inwoners of het huidige systeem voor de huishoudelijke afvalscheiding voldoet of om aanpassing vraagt. De landelijke richtlijnen om afvalstromen beter te scheiden en te beperken dienen daarbij als uitgangspunt.
Aan de hand van het besluit over het systeem besteden we de afvalinzameling opnieuw aan en stellen we nieuwe tarieven vast. We voeren eventuele aanpassingen in 2020 door.
We zetten het huidige programma voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten voort.

Op 18 februari besloot de gemeenteraad om het huidige afval inzamelsysteem aan te passen. De aanpassingen gaan volgend jaar in. Ze dragen bij aan het beter scheiden en beperken van afvalstromen.
In maart startten we de voorbereiding van de aanbesteding. We verwachten de procedure in september 2019 af te ronden. Het resultaat verwerken we in de tarieven voor 2020.
Via zwerfafvalpreventieteams bij evenementen, de inzet van afvalcoaches en toezicht door BOA's proberen we zwerfafval te voorkomen en te bestrijden.

We werken aan de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur'. Hierin staat wat nodig is om Etten-Leur uiterlijk in 2050 klimaat-/CO2 neutraal te maken en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen.
We stellen in overleg met partners een warmtetransitieplan voor de gehele gemeente op. Dit plan is vóór 2021 gereed. In dit plan is de volgorde voor het aardgasvrij maken van de wijken opgenomen. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn geven we concreet aan hoe we dat doen.

We werken aan een energietransitie-plan. Dit plan moet in 2021 gereed zijn. We kijken niet alleen naar de te treffen maatregelen maar ook naar de wijze van organiseren. Een gedragen en gedegen plan geeft duidelijkheid aan alle belanghebbenden. Het zorgt voor verstandige langetermijn investeringen. Daarbij sluiten we aan bij de uitkomsten en het uitvoeringsplan van Regionale Energie Stratgie West-Brabant.
We gaan eerst een plan van aanpak opstellen. Het warmtetransitieplan moet eind 2021 gereed zijn.

We verlenen medewerking aan plannen voor opwekking van hernieuwbare energie via zonnepanelen. We formuleren met de gemeenten uit de De6 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) beleid voor de aanleg van zonneparken.

In De6-verband is er een blauwdruk voor een beleid voor zonneparken gemaakt. We nemen dit mee in ons beleid voor zonneparken (onderdeel van de omgevingsvisie).

We onderzoeken of de vervanging van asbestdaken in samenhang met het plaatsen van zonnepanelen financieel kan worden ondersteund.

In april 2019 startten we het collectief 'asbest saneren'. Op die manier maken we het aantrekkelijker voor de inwoners om asbest te saneren. En de sanering te combineren met aanleg van zonnepanelen. De rijksoverheid werkt aan een landelijke lening.

We benutten de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur' om partners energiebewust te maken en hen voor te lichten. Verder zetten we in op het bijeen brengen van partijen en het opzetten van netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit leidt tot efficiency, meer kans op subsidie en kostenbesparing.

We pakken dit in de loop van het jaar op.

Afhankelijk van de landelijke klimaatafspraken voor de industrie, landbouw en vervoer maken we met partners afspraken over (lokale) uitwerking.

We wachten landelijke klimaatafspraken af. Er zijn gesprekken met het IKE en MKB. We ondersteunen een initiatief van de Glastuinbouw Nederland voor een energie-aanpak in Etten-Leur.

We maken de gevolgen van de klimaatverandering inzichtelijk door het invullen van een zogeheten stresstest naar wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. De resultaten nemen we mee in een op te stellen plan van aanpak.

Klimaatadaptatie pakken we samen met de Waterkring de Baronie op. Een extern bureau gaat de stresstesten maken. Eind 2019 zijn deze testen gereed. In 2020 voeren we risicodialogen met belanghebbenden.