Kadernota 2020-2023

menu

Milieubeheer

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We hebben wettelijke taken voor de bescherming van het milieu op de volgende gebieden:

  • lucht- en bodemkwaliteit;
  • geluidhinder;
  • geurhinder;
  • trillinghinder;
  • transport en het bewerken en verwerken van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid);
  • asbestbestrijding
  • ongediertebestrijding;
  • reductie van CO2 en andere broeikasgassen (energiebesparing en duurzame wijze van energieopwekking zijn middelen om tot reductie te komen);
  • het beperken en voorkomen van nadelige gevolgen van de klimaatverandering. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld waterbeheer (riolering en dergelijke), maar ook maatregelen met oog op gezondheid.

We stellen het beleid voor milieu en duurzaamheid vast. De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving doet de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We stimuleren via netwerken en met advies dat onze inwoners en andere partners duurzaamheidsmaatregelen nemen. We geven voorlichting op scholen, via de KOEPEL.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

847

870

973

980

1.035

Baten

1

1

1

1

1

Totaal

-846

-868

-973

-980

-1.034

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Milieubeleid en beheer, duurzaamheid, bodembescherming en sanering, geluidshinder, milieuhandhaving en ongediertebestrijding.