Kadernota 2020-2023

menu

Riolering

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Onze taken voor riolering zijn vastgelegd in de Waterwet en Wet Milieubeheer. Het stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). We moeten afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren. Het grootste deel van het systeem bestaat uit riolering. De rest loopt via greppels en sloten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Operatie Waterweg is hiervan een voorbeeld. Dit project is bijna afgerond.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.565

3.719

3.912

4.024

4.049

Baten

4.192

4.386

4.591

4.723

4.748

Totaal

626

667

679

698

698

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Riolering, rioolaansluitingen, pompgemalen en bergbezinkbassins