Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-1.151

-1.345

-1.505

-1.533

-1.515

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Personeel

Inhuur tijdelijk personeel op Planologie en Grondbedrijf door de toegenomen werkzaamheden.

-139

-98

-48

-13

104

2. Panden Grondbedrijf

We verkopen het pand aan de Edward Poppelaan onder de boekwaarde.

-100

0

0

0

0

2. Reserve Grondbedrijf

Het negatieve verkoopresultaat van het pand Edward Poppelaan 8 onttrekken we aan de reserve grondbedrijf.

100

0

0

0

0

3. Grondbedrijf

We rekenen meer personeelskosten toe aan het Grondbedrijf.

94

89

89

89

55

4. Bijdrage OMWB

We nemen taken over van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Hierdoor daalt onze bijdrage.

0

8

8

55

58

5. Leges omgevingswet

We passen de opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen aan.

0

85

35

0

0

6. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

41

1

1

1

1

Nieuw beleid

Maatregelen financiële positie

7. Vrijval reserve volkshuisvesting

We laten het deel van deze reserve waarvoor nog geen bestedingsplan is vrijvallen. We voegen dit bedrag toe aan de algmene risicoreserve.

75

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

71

85

85

132

218

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-1.080

-1.260

-1.420

-1.401

-1.297