Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We verwachten dat de Omgevingswet vanaf 1 januari 2021 in werking treedt. Ter voorbereiding daarop voeren we in 2019 de volgende activiteiten uit:
- bewustwording en cultuurverandering;
- het vaststellen van een (ontwerp) omgevingsvisie;
- het opstellen van een plan van aanpak om geldende bestemmingsplannen, verordeningen en een deel van het Activiteitenbesluit om te vormen tot het omgevingsplan volgens de Omgevingswet;
- het formuleren van een voorstel tot aanpassing van processen en dienstverlening;
- het formuleren van een voorstel voor de opzet van digitaal stelsel omgevingswet (DSO);
- het voeren van overleg met onze partners en het bevorderen van samenwerking.

We boeken voortgang met de voorbereiding. We informeerden de gemeenteraad over de voortgang van de omgevingsvisie (brief van 8 maart 2019).

We stellen een herziening vast voor het bestemmingsplan 'Buitengebied'. De herziening betreft niet het gehele plan. De herziening bevat onder andere de inpassing van de regels van de provincie over zorgvuldige veehouderij (verbeteren duurzaamheid) en de wensen vanuit het raadsprogramma inzake nieuwe functies en bouwregels bij omzetting van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen naar burgerwoningen.

We startten de voorbereidingen voor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. In overleg met de gemeenteraad bepalen we de kaders van de herziening. Vaststelling van deze herziening verwachten we in 2020.

We verwerven gronden afhankelijk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelijke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelijke locaties (waaronder het bedrijventerrein) is afhankelijk van het aanbod.

De eerste stap om te komen tot keuzes is gezet. Waar mogelijk en verantwoord verwerven we gronden.

We starten de bouw van ongeveer 275 woningen (verdeling naar woningtype: 45 % appartement en 55 % grondgebonden woning, verdeling in categorie: 26 % sociale huur, 21 % vrije sector huur en 53 % koop).

De start bouw in 2019 van ongeveer 80 woningen op de locatie Withof is onzeker. Daarmee blijft een deel van de geplande bouw van appartementen achter. Dit heeft gevolgen voor de prijsklassen. Dit jaar verwachten we dat ongeveer 165 woningen worden opgeleverd.

We starten of zetten de voorbereiding voort van plannen die woningbouw mogelijk maken op de volgende locaties: Spoorzone-Juvenaat, Stationsplein (Rabobank en Vier Leeuwen), Kompas (Van Genkstraat), Van'Hoffstraat, Van Bergenpark (GGz-terrein), noordoosthoek Schoenmakershoek-Oost, Anna van Berchemlaan 2 (huidige Nieuwe Nobelaerterrein), Couperuslaan (Topshot), Carillon (Triangeldreef), Withof en het voormalig houtproductiebos tussen Tamboerijn en De Streek. We zorgen voor een gevarieerd aanbod. Aan de voorzijde van de planvorming voeren we de dialoog met omwonenden en belanghebbenden.

Voor de meeste locaties boeken we voortgang. Een uitzondering geldt voor de locatie van het huidige terrein Nieuwe Nobelaer. We wachten op de definitieve gunning aan de bouwer van het nieuwe cultureel centrum.

We staan open voor initiatieven van derden die leiden tot het omzetten van bestaand vastgoed naar woningen of woningaanpassing gericht op langer zelfstandig wonen.

Meest actuele voorbeelden van omzetten bestaand vastgoed zijn de plannen voor de voormalige Rabobank en het pand Vier Leeuwen in het stationsgebied. Initiatieven voor woningaanpassing vloeien voort uit het project Wonen met Gemak, de seniorenbeurs van 4 april en informatie via het Centrum voor Wonen en loket Elz .

We starten een pilot in één van de oudere wijken om samen met bewoners, wijkvereniging en de woningcorporatie Alwel deze wijk aantrekkelijker te maken voor jongeren.

We bereiden samen met de woningcorporatie Alwel en studenten van Avans Hogeschool acties voor.