Kadernota 2020-2023

menu

Ruimtelijke ordening

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De Wet ruimtelijke verplicht gemeenten te zorgen voor evenwichtige toekenning van bestemmingen en functies aan gronden. Daaruit volgen ook regels voor het gebruik en bouwen.
We leggen dit op hoofdlijnen vast in structuurvisies en op perceelniveau in een bestemmingsplan.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.138

958

952

967

971

Baten

127

113

113

116

118

Totaal

-1.010

-845

-838

-851

-854

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Beleid ruimtelijke ordening en planologie.