Kadernota 2020-2023

menu

Financieel meerjarenperspectief 2019-2023

De ontwikkelingen en voorstellen in de eerste bestuursrapportage 2019 en de kadernota 2020-2023 leiden tot het volgende meerjarenperspectief 2019-2023.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2018-2022

-2.220

-1.233

-720

1.330

2.510

Actualisatie begroting 2019-2023

-1.283

-771

-1.169

-1.848

-2.359

Nieuw beleid

-840

-1.524

-1.657

-3.002

-3.686

Maatregelen financiële positie

1.042

3.528

3.546

3.520

3.535

Saldo na 1e bestuursrapportage 2019 - kadernota 2019-2022

-3.301

0

0

0

0

De ontwikkelingen en voorstellen geven we weer in actualisatie van de begroting 2019-2023, voorstellen voor nieuw beleid en voorstellen voor maatregelen om de financiële positie te verbeteren.

2019
De peildatum voor de eerste bestuursrapportage is 1 mei 2019. In de programma's beschrijven we de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die op 1 mei 2019 bekend waren en van invloed zijn op de uitvoering van de programmabegroting 2019.

De ontwikkelingen en voorstellen voor nieuw beleid leiden in 2019 tot een fors tekort van € 4,3 miljoen. Bij de begroting was dit tekort nog € 2,2 miljoen. Na inzet van de maatregelen om de financiële positie te verbeteren verwachten we in 2019 nog steeds een tekort van € 3,3 miljoen. Als we 2019 daadwerkelijk afsluiten met dit tekort, komt dit bedrag net als in 2018 ten laste van de algemene risicoreserve

2020-2023
De ontwikkelingen en voorstellen voor nieuw beleid zorgen ook voor forse tekorten na 2019. Voor 2020 tot en met 2023 is het tekort jaarlijks € 3,5 miljoen. Aanvullend doen we dan ook noodzakelijke voorstellen voor het verbeteren van de meerjarenbegroting en de reservepositie. Deze maatregelen leiden tot een sluitende begroting in de jaren 2020 tot en met 2023 en een verbetering van de algemene risicoreserve.

Onzekerheid gemeentefonds
De ontwikkeling van het gemeentefonds is een onzekere factor die van invloed is op het financieel meerjarenperspectief. Over de uitkomsten van de meicirculaire informeren wij u voor de raadsbehandeling van deze kadernota.