Kadernota 2020-2023

menu

Reserves

Op basis van de geactualiseerde meerjarenbegroting 2019-2023 bij deze kadernota brengen we de financiële positie van reserves en voorzieningen en het verloop voor de komende jaren in beeld. Het overzicht van alle reserves en voorzieningen vindt u bij de gedetailleerde financiële positie.

Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn in principe vrij inzetbaar. Aan sommige reserves ligt een bestemming ten grondslag. Deze zijn daarom niet vrij inzetbaar. De algemene reserves zijn vrij om in te zetten, maar ook noodzakelijk om eventuele tekorten en risico's op te kunnen vangen.

Het totaalbedrag aan reserves is per 31 december 2018 € 38 miljoen. Hiervan behoort ongeveer € 7 miljoen tot de algemene reserves.

Naast de dekking van het tekort in 2019 liggen er voor 2019 en volgende jaren claims op deze algemene reserves. Zonder maatregelen om de algemene reserves te verbeteren, is het werkelijke vrije deel van de algemene reserves slechts € 1,3 miljoen.

Om ook in de toekomst voldoende middelen in de algemene reserves beschikbaar te hebben voor het opvangen van onzekerheden en tekorten, doen we in deze kadernota voorstellen om de algemene reserves te verbeteren.

weerstandsratio
De weerstandsratio namen we op in de jaarrekening over 2018 en bedraagt 2,2. Ontwikkelingen, zoals het verwacht tekort van € 3,3 miljoen in 2019, namen we hierin nog niet op. Bij het opstellen van de begroting 2020 actualiseren we het risicoprofiel, het weerstandsvermogen en de weerstandsratio, inclusief de besluitvorming uit deze kadernota.