Kadernota 2020-2023

menu

Uitgangssituatie 2019-2023

Op 12 november 2018 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2019 vast. De gemeenteraad nam ook kennis van de meerjarenraming 2020-2022.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

-2.220

-1.344

-697

1.398

Aanpassing indexeringen

111

-23

-68

Doorrekening jaar 2023

2.510

Startpositie 2019-2023

-2.220

-1.233

-720

1.330

2.510

Aanpassing indexeringen
Voor de jaren 2020-2022 actualiseerden we diverse indexeringspercentages. Deze indexeringspercentages sluiten aan bij onafhankelijke bronnen. De gebruikte uitgangspunten leest u hier.

Doorrekenen jaar 2023
We maakten de berekening voor het jaar 2023. Door de aanpassing van de indexeringen en het aanmaken van het jaar 2023 ontstaat de startpositie voor het meerjarenperspectief 2019-2023.

Resultaat 2018
2018 sloten we af met een negatief resultaat van € 2.866.000. Bij de tweede bestuursrapportage 2018 gingen we nog uit van een tekort van € 3.083.000.

Een toelichting op het resultaat 2018 leest u in de jaarstukken 2018. De gemeenteraad stelt de jaarstukken 2018 in dezelfde raadsvergadering als deze kadernota vast.