Kadernota 2020-2023

menu

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs

Datum instelling

2005

Soort reserve

Dekkingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve wordt ingezet voor de dekking van kapitaallasten van brede scholen.

Periode reserve

Afschrijvingsperiode scholen (40 jaar).

Minimum

€ 0

Maximum

Boekwaarde brede scholen.

Overige toevoegingen

Kapitaallasten die begroot zijn voor onderwijsinvesteringen worden, voor het gedeelte van de investering dat nog niet gerealiseerd is, in het lopende begrotingsjaar gestort in de dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs.

Wijze van besteding

Het deel van de jaarlijkse kapitaallasten van de brede scholen dat boven de begroting uitgaat.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

12.461

11.911

11.371

10.845

10.346

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

550

540

525

499

485

Stand 31 december

11.911

11.371

10.845

10.346

9.861