Kadernota 2020-2023

menu

Opbrengsten

Onroerendezaakbelasting
Het tarief van de OZB baseren we op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’. In de tabel hieronder nemen we de voorgestelde verhogingen op:

2019

2020

2021

2022

2023

Onroerendezaakbelasting (OZB)

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Hondenbelasting

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Precariobelasting

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Rechten en heffingen
Bij rechten is sprake van kostendekkende tarieven, zodat de opbrengsten afhankelijk zijn van de kosten. Het gaat dan om lijkbezorgingsrechten, marktgelden, afvalstoffen- en reinigingsheffing en rioolheffingen. Voorstellen tot tariefaanpassing doen we bij de belastingvoorstellen 2020.

Overige

2019

2020

2021

2022

2023

Leges

3,60%

3,20%

2,70%

3,20%

3,20%

Huren en pachten

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Overige inkomsten

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de loonkosten. Dit omdat het merendeel van de legeskosten bestaan uit loonkosten.

De huren en pachten baseren we op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’.

Parkeergelden
Voor parkeren gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De tarieven zijn tenminste kostendekkend;
  2. De tarieven zijn gelijk aan, of lager dan die van omliggende gemeenten.

In 2019 wordt het parkeerterrein aan de Parklaan (zwembad - Nieuwe Nobelaer) opgeleverd. Ook hier moet voor het gebruik betaald worden. We onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van parkeerterreinen voor vrachtwagens.