Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-8.873

-8.867

-9.009

-8.724

-8.740

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Verkoop grond

We verkopen een groenstrook op Vosdonk zodat een bedrijf kan uitbreiden.

295

0

0

0

0

1. Verkoop grond - opbrengst

De verkoopopbrengst storten we in de algemene risicoreserve.

-295

0

0

0

0

2. Maaicontract

Het nieuwe maaicontract is duurder door kostenstijgingen.

-45

-45

-45

-45

-45

3. Nobelaer correctie afschrijving

We corrigeren een eenmalige afschrijving van investeringen in het nieuwe Nobelaerterrein begroot.

0

0

0

0

1.250

3. Nobelaer reserve

We corrigeren een onttrekking aan reserves voor afschrijving van investeringen in het nieuwe Nobelaerterrein begroot.

0

0

0

0

-1.250

4. Nobelaer kosten

Op basis van het raadsbesluit december 2018 passen we de begrote kosten voor de Nieuwe Nobelaer aan.

0

45

91

-282

-332

4. Nobelaer huuropbrengst

Op basis van het raadsbesluit december 2018 passen we de huuropbrengst voor de Nieuwe Nobelaer aan.

0

0

0

238

242

5. Correctie storting Beheren Op Niveau (BON)

De deelvoorzieningen BON heffen we op in 2019. De storting in de voorziening vervalt hierdoor. Hiervoor in de plaats nemen we bedragen op in de exploitatie of in het investeringsplan.

71

71

71

71

71

6. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-67

-40

-40

-40

-40

Nieuw beleid

Maatregelen financiële positie

7. Sportvoorzieningen

We verlagen de stortingen in de voorzieningen voor vervanging gymnastiekinventaris en grootschalig onderhoud aan sportvelden .

0

25

25

25

25

8. Vrijval reserve landschapsbeheer

We laten een deel van deze reserve vrijvallen en voegen dit toe aan de algemene risicoreserve. Eventuele tekorten in de toekomst komen ten laste van het jaarresultaat.

98

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

57

56

102

-33

-79

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-8.816

-8.811

-8.907

-8.757

-8.819