Kadernota 2020-2023

menu

Krediet - overig

In de eerste bestuursrapportage 2019 stellen we de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor:

  • Krediet investeringen bestaande infrastructuur € 370.650

ICT WBW bereidt het aanbesteden van een nieuwe infrastructuur voor. Naast deze investering zijn er een aantal zaken die gemeenten zelf moeten betalen en vernieuwen voordat aangesloten wordt bij deze infrastructuur. Een aantal werkplekken moeten we nog vernieuwen. Ook moeten we knelpunten in de huidige infrastructuur oplossen.

  • Investeringskrediet Project Afval 2020 € 1.065.000

Op 18 februari 2019 besloot de raad om een krediet beschikbaar te stellen van € 1.065.000 voor de aanschaf van aanvullende inzamelmiddelen. We verwerken dit in de eerste bestuursrapportage 2019.

  • Kredieten investeringen openbaar gebied 2018 eerder via voorziening Beheren op Niveau € 2.555.000.

Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voerden we bij de jaarrekening 2018 een aanpassing door. Tot 2018 betaalden we investeringen openbaar gebied vanuit de voorziening Beheren op Niveau. Vanaf 2018 is dit niet meer toegestaan en komen deze investeringen op het investeringsplan. Voor 2019 en volgende jaren is hiervoor bij de vaststelling van de begroting 2019 al investeringsruimte opgenomen van € 2 miljoen per jaar. Voor 2018 waren hiervoor nog geen investeringskredieten beschikbaar gesteld. Via de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage doen we dit alsnog .

  • Investeringskrediet Wilgenlaan € 75.000

We evalueerden in maart 2019 de inrichting van de Wilgenlaan met de bewoners. Voor doorstroming en verkeersveiligheid zijn aanvullende maatregelen nodig.

  • Aanpassing kredieten van het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2019-2023:

Op 4 februari 2019 stelde de raad het VGRP 2019-2023 vast. Volgens het besluit verwerken we de wijzigingen in deze bestuursrapportage:

  • 2019 verhoging totaal investeringskrediet van € 2.000.000 naar € 2.823.000
  • 2020 verhoging totaal investeringskrediet van € 2.100.000 naar € 3.130.000
  • 2021 verhoging totaal investeringskrediet van € 2.300.000 naar € 2.656.000
  • 2022 verhoging totaal investeringskrediet van € 2.400.000 naar € 2.441.000
  • 2023 verlaging totaal investeringskrediet van € 2.400.000 naar € 2.134.000