Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-33.385

-33.142

-32.936

-32.879

-32.892

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Indexering tarieven Jeugdzorg

De tarieven voor het onderdeel jeugdbescherming verhogen we vanaf 2019. Vanaf 2020 verhogen we de tarieven voor alle onderdelen van de jeugdzorg.

-21

-233

-418

-642

-874

2. Vroegsignalering minima/armoede

De De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) ontwikkelden een plan voor vroegsignalering van minima. Na aftrek van de resterende Rijksbijdrage is hiervoor nog € 36.000 nodig.

-51

-25

-21

0

0

2. Rijksbijdrage armoede

De De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) ontwikkelden een plan voor vroegsignalering van minima. Na aftrek van de resterende Rijksbijdrage is hiervoor nog € 36.000 nodig.

15

25

0

0

0

3. Transformatiefonds/Avoord

Eind 2018 kenden we aan Avoord een subsidie toe ten laste van het transformatiefonds sociaal domein. We betalen deze subsidie uit in 2019.

-50

0

0

0

0

4. Woonvoorzieningen WMO

Door urgente medische situaties realiseren we in 2019 drie grote woningaanpassingen in de vorm van het plaatsen van units. De middelen in de begroting voor woningaanpassingen zijn niet toereikend om de kosten van deze grote woningaanpassingen te betalen. We verhogen deze daarom éénmalig met € 150.000.

-150

0

0

0

0

5. Wmo-voorzieningen

Het aantal inwoners dat een beroep doet op de maatwerkvoorzieningen begeleiding en rolstoelen stijgt. Dit leverde over 2018 een tekort op van € 280.000. Dit zijn structurele uitgaven. We stellen de begroting 2019 met dit bedrag bij.

-280

-280

-280

-280

-280

6. Huishoudelijke ondersteuning Wmo

Vanaf januari 2019 zien we het aantal cliënten dat een beroep doet op de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning stijgen met 10 tot 15%. We nemen aan dat dit veroorzaakt wordt door de invoering van het abonnementstarief per 2019. Inclusief de tariefsverhoging volgens de CAO per 1 april 2019, betekent dit een kostenstijging van € 467.000.

-467

-467

-467

-467

-467

7. Bijdrage WVS

We pasten de bijdrage aan het Werkvoorzieningsschap aan aan de herziene begroting 2019.

42

0

0

0

0

8. Jeugdzorg

We pasten de budgetten jeugdzorg aan aan de regionale werkbegroting Jeugdzorg 2019. Ook houden we rekening met de uitkomst van de jaarrekening 2018.

81

117

117

117

117

9. Stelposten Jeugd

Van het rijk kregen we budget voor de uitvoering van de taken van Voogdij 18+ en toezicht peuterspeelzalen. Deze middelen zetten we hiervoor in.

163

164

164

165

165

10. Transformatiefonds

Tot en met 2018 dekten we het transformatiefonds van €250.000 uit de reserve sociaal domein. Omdat deze reserve niet meer bestaat is dit niet meer mogelijk. In de begroting 2019 hielden we nog rekening met de uitvoering van werkzaamheden voor transformatie. In de eerste bestuursrapportage 2019 valt deze last uit de begroting 2019 nu weg. Dit heeft een eenmalig positief effect.

250

0

0

0

0

11. Indexering tarieven WMO

Vanaf 2020 verhogen we de tarieven voor de onderdelen Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning.

0

-203

-268

-595

-817

12. Brede impuls combinatiefuncties

De regeling Brede impuls combinatiefuncties loopt tot en met 2022. We ramen de jaarschijf 2023 af.

0

0

0

0

210

13. Juzt (jeugd- en opvoedhulp)

Juzt verkeert in acute problemen. We willen de zorg voor de kinderen garanderen op een goed niveau, de werkgelegenheid waarborgen en de zorg verbeteren. Daarom is in overleg met Juzt, gemeenten en het Ministerie besloten tot een gecontroleerde afbouw van Juzt. Voorlopig schatten we onze kosten hiervoor op € 340.000.

-340

0

0

0

0

14. Rijksbijdrage BUIG

We verwerken de Rijksbijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten).

-140

-140

-140

-140

-140

15. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-77

-12

-12

-20

17

16. Uitbreiding formatie jeugdprofessionals

In 2019 krijgen de jeugdprofessionals nieuwe taken op het gebied van veiligheid. Om deze nieuwe taken uit te voeren, waarbij we de huidige kwaliteit waarborgen, breiden we het aantal jeugdprofessionals uit met 1,25 fte.

-100

-100

-100

-100

-100

16. Dekking uitbreiding formatie jeugdprofessionals

De formatieuitbreiding dekken we uit ontvangen rijksbudget voor de Jeugdzorg.

100

100

100

100

100

Nieuw beleid

17. Taakstelling Jeugdzorg

We actualiseerden de budgetten voor Jeugdzorg. De taakstelling op het budget voor de jeugdzorg ramen we daaarom af.

-200

0

0

0

0

18. Subside de Harde Leerschool

De Harde Leerschool is een project om kwetsbare jongeren weer op het rechte pad te krijgen door de rugby. Eén programma kost € 60.000, het bedrijfsleven draagt de helft bij.

-30

0

0

0

0

18. De Harde Leerschool dekking

Het budget voor De Harde Leerschool vangen we binnen de begroting op.

30

0

0

0

0

19. Surplus wijkwerk

Door de uitbreiding van het aantal wijken en de grote druk die de wijkwerkers ondervinden, kreeg Surplus in 2019 een uitbreiding van het wijkwerk met 8 uur per week. Deze uitbreiding maken wij structureel.

0

-35

-35

-35

-35

20. Surplus loonindexatie

We maken de indexatie voor de loonkosten van Surplus vanaf 2020 structureel.

0

-47

-94

-144

-144

21. Wijk-GGZ'er

We maken de inzet van de wijk Ggz-er vanaf 2020 structureel om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

0

-67

-67

-67

-67

22. Jongerenmotivator

Vanaf 2020 maken we het project van de jongerenmotivator structureel en breiden we het aantal uren uit. De jeugdmotivator begeleidt kwetsbare jongeren van 16-27 jaar individueel bij hun hulpvraag.

0

-73

-73

-73

-73

23. Jeugdprofessionals

We maken de tijdelijke uitbreiding van de jeugdprofessionals (2 fte) vanaf 2020 structureel.

0

-161

-161

-161

-161

Maatregelen financiële positie

24. Taakstelling Surplus wijkwerk - jongerenmotivator

We bespreken met Surplus de mogelijkheden om de extra kosten voor de uitbreiding van het wijkwerk en de jongerenmotivator op te lossen binnen de bestaande subsidieafspraken.

0

108

108

108

108

25. Collectieve ziektekostenverzekering

We brengen de de gemeentelijke bijdrage aan de premiekosten van de collectieve ziektekostenverzekering op gelijke hoogte met de andere vijf Werkplein gemeenten.

0

300

300

300

300

26. Peuteropvangregeling

We schaffen de reductieregeling voor minima voor de peuteropvang af.

0

75

75

75

75

27. Maaltijdvoorzieningen

We schaffen de reductieregeling voor minima voor de maaltijdvoorzieningen af.

0

25

25

25

25

28. Werkgelegenheid derden

We schaffen het budget voor kleine incidentele projecten voor werkgelegenheid af.

22

57

58

59

60

29. Dienstencheques

Vanaf 2020 geldt een nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor vervalt de verstrekking van dienstencheques. Dit geldt niet voor de verstrekking aan mantelzorgers die overbelast zijn of dit dreigen te worden.

0

100

100

100

100

30. Eigen bijdrage begeleiding

Vanaf 1-1-2020 voeren we de eigen bijdrage/abonnementstarief in voor de maatwerkvoorziening begeleiding.

0

74

74

74

74

31. Wijkgerichtwerken

We halveren het krediet voor wijkgericht werken. Dit leidt tot een besparing op de exploitatielasten.

5

15

5

5

5

32. Buurtsportcoach

We verlagen het activiteiten- en communicatiebudget van de buurtsportcoaches/Etten-Leur Actief.

15

15

15

15

15

33. Vrijval reserve jeugd

Het doel waarvoor deze reserve in het verleden is gevormd, is niet meer aan de orde. We heffen de reserve op en voegen het restant toe aan de algemene risicoreserve.

33

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

-1.150

-668

-995

-1.581

-1.787

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-34.535

-33.810

-33.931

-34.460

-34.679