Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We gaan met de sportverenigingen in gesprek over de vraag of zij nog meer onderhoudstaken kunnen uitvoeren. We betrekken hierbij het toekomstige aanbestedingscontract.

In relatie tot nieuwe afspraken binnen het bestaande contract voor veldonderhoud gaan we in de tweede helft 2019 in gesprek met de sportverenigingen.

We stimuleren sportverenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid.

We voeren overleg met de sportverenigingen over omvormen veldverlichting tot LED-verlichting en samenwerking op afvalinzameling. Verenigingen hebben inmiddels afspraken gemaakt over gezamenlijke inkoop horeca.

We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan, zodat zij hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken.

Wij voeren overleg met verenigingen over hun wensen en afhankelijk daarvan begeleiden wij hen bij een proces om ruimte binnen het bestemmingsplan te bieden.

We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies en in faciliterende zin.

Dit is overeenkomstig het bestaande subsidiebeleid.

We creëren in gesprek met verenigingen mogelijkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen.

Via de inzet van buurtsportcoaches proberen wij deze doelgroepen te stimuleren en aan te haken bij reguliere sportverenigingen.

We ondersteunen kunst en cultuur in de vorm van (activiteiten-)subsidies en via het jeugdfonds cultuur.

Wij subsidiëren kunst en cultuur volgens het huidige subsidiebeleid, dus alleen voor activiteiten.

We zetten de activiteiten van de marktplaats voor cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod. KOEPEL regisseert activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie aan het primair onderwijs.

In 2019 zetten we het NME buffet voort en er komen enkele nieuwe projecten bij, zoals duurzaamheid en de betekenis en belang van water in ons leven.

We wachten op de plannen van de musea waarin zij aangeven hoe zij gaan samenwerken met elkaar en met de verschillende partners zoals het onderwijs en KOEPEL. We ondersteunen de musea met subsidie wanneer dat nodig is.

Wij hebben nog geen plannen van de musea ontvangen. De activiteiten subsidiëren wij volgens het huidige subsidiebeleid.

We onderzoeken de haalbaarheid van het plan, dat de Stichting Mileu Educatief Centrum (MEC) Etten-Leur opstelt, om een MEC (gebouw) te realiseren.

We beschouwen dit als een particulier initiatief. We hebben nog geen voorstellen voor een locatie en financiering ontvangen.

Samen met de vrijwilligerscentrale “Etten-Leur voor elkaar” versterken we het vrijwilligerswerk binnen sportclubs. Hiervoor organiseert “Etten-Leur voor elkaar” themabijeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrijwilligers.

De beoogde resultaten via inzet van de buurtsportcoaches blijft op onderdelen achter bij onze verwachtingen. Wij spraken de uitvoerende organisatie Surplus hierop aan en proberen nu via een concrete jaarplanning hierop meer sturing te krijgen.

Met de betrokken partijen sluiten we een maatschappelijk akkoord over cultuur, toerisme en recreatie.

In 2020 onderzoeken we de mogelijkheden om dit samen met onze partners op te zetten.

We voeren samen met de woningcorporatie Alwel een integrale inventarisatie van flora en fauna (biodiversiteit) in het stedelijk gebied uit.

We verleenden opdracht aan Bureau Regelink om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten. De inventarisatie start begin april 2019.

We bereiden samen met het waterschap ‘Brabantse Delta’ de aanleg van ecologische verbindingszones langs diverse vaarten voor. We verwachten de aanleg vanaf 2020.

Via LandStad De Baronie ontvingen wij subsidie uit het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). Hiermee starten we de grondverwerving en de planvorming.

We zetten de huidige uitgangspunten voor het onderhoud en beheer van openbaar groen voort.

De budgetten zijn niet toereikend om het gewenste niveau te realiseren. De prijzen van zowel de aannemers als de producten stijgen sneller dan de indexaties.

We pakken het illegaal gebruik van gemeentegrond aan. Om te voorkomen dat soortgelijke problemen opnieuw ontstaan, besteden we bij de opzet van nieuwe ruimtelijke plannen extra aandacht aan het vermijden van snippergroen.

De aanpak van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond is een doorlopend project en elk jaar pakken we een andere wijk aan. In 2019 pakken we Sanderbanken aan. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, houden we hier bij de inbreidingsplannen rekening mee.

We stellen in overleg met partners een plan op en voeren acties uit om het Oderkerkpark optimaal te gebruiken als ontmoetingsplek.

In het vierde kwartaal 2019 leveren we een plan op voor het verhogen van de gebruiksfunctie van het Oderkerkpark.