Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We werken binnen de Regio West-Brabant aan een uitvoeringsprogramma ter versterking van de economie. Het Koersdocument met de Economische Ambitie vormt hiervoor de basis.

Etten-Leur neemt actief deel in diverse programma's.

We nemen de visie over de economische ontwikkeling van Etten-Leur mee in de omgevingsvisie. Als speerpunten zien we:
- ruimte voor innovatie;
- een betere aansluiting tussen opleidingsniveau en werkgelegenheid;
- het ontwikkelen van vitale, toekomstbestendige werklocaties;
- een compact multifunctioneel centrum;
- sterke wijk- en buurtwinkelcentra;
- goede voorzieningen voor vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld horeca, fiets- en wandelroutes).


Als onderdeel van de omgevingsvisie nemen we een besluit over de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

Op dit moment is er zeer beperkt leegstand en hebben we nagenoeg geen kavels in de verkoop. We besteden aandacht aan (toekomstige) kwetsbare locaties. In overleg met de Industriële Kring Etten-Leur (IKE), vastgoedeigenaren, bedrijfsmakelaars en ondernemers stemmen we concrete acties af.We werken aan een milieueffectrapportage voor de omgevingsvisie. Hierin nemen we een potentiële locatie voor de aanleg van nieuw bedrijventerrein mee. Ook verkennen we wat inwoners, ondernemers en belangenorganisaties belangrijk vinden bij het bepalen van een definitieve keuze. De gemeenteraad beslist hierover in 2020.

We besteden continu aandacht aan het vitaal houden van de bedrijventerreinen.

We behouden de goede score van het bedrijventerrein 'Vosdonk' (2e plaats op de Vitaliteitsindex 2014).

We voeren actief overleg met bedrijven over hun toekomstplannen, zoals over (bedrijfs)innovatie, verduurzamen van vastgoed en/of productieproces, duurzaam ondernemen, bestrijding van overlast en handhaving.

Op dit moment is er zeer beperkt leegstand. We volgen de ontwikkelingen op het bedrijventerrein nauwgezet. We zijn in gesprek met Industriële Kring Etten-Leur (IKE), vastgoedeigenaren, bedrijfsmakelaars en ondernemers om verloedering te voorkomen.
De hiervoor omschreven acties maken dat Etten-Leur goed blijft scoren.
We hebben periodiek overleg met de besturen van IKE en MKB. In maart en april spraken we met de grootste werkgevers op het bedrijventerrein 'Vosdonk' (> 200 werknemers) over hun toekomst. In andere bedrijfsbezoeken en ontmoetingen nemen we dit mee.

Bij de uitgifte van gronden en plannen voor herstructurering op bedrijventerreinen sturen we actief op het verbreden van het werkgelegenheidsaanbod. Wanneer dat mogelijk is proberen we bij gronden van derden via het bestemmingsplan daarop invloed uit te oefenen.

We volgen de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en beoordelen of we als gemeente hier een rol in moeten hebben of dat we de markt hun werking laten doen. Zaken als locatie en prijs en staat van het perceel worden in deze afweging meegenomen.

We voeren gerichte acties uit om langdurige leegstand van winkels, kantoren en bedrijfspanden te voorkomen of te beëindigen. We maken daarbij strategische keuzes en denken mee bij verandering van bestemming.
We ronden de regionale afspraken over het terugdringen van het kantooraanbod af.

We besteden aandacht aan de leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden. Op dit moment is er beperkte leegstand en een grote dynamiek in verplaatsingen. Daar waar nodig denken we met makelaars en vastgoedeigenaren mee in verandering van bestemming.
Met de invulling van de laatste kantorenkavels en de transformatie van de stationslocatie naar wonen voldoen we aan de regionale afspraken.

We pakken het probleem van overnachten van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs regionaal op. De Regio West Brabant werkt samen met betrokken partijen aan een voorstel. We denken actief mee.

We wachten het voorstel van de RWB af.

We werken samen met ondernemers en (vastgoed)eigenaren aan de introductie van het plan 'de nieuwe winkelstraat' in het centrumgebied. Het doel is een gevarieerd aanbod. Dit heeft voortdurend onze aandacht. Daarbij ligt het initiatief bij marktpartijen.

De verkenning is afgerond. We zijn nog in gesprek over concrete acties en maatregelen.

We werken voor de wijk- en buurtcentra aan een plan voor de Kerkwerve in samenhang met de vrijgekomen schoollocatie aan de Banakkerstraat. Binnen het plan voor het GGz-terrein (plan 'Van Bergenpark') houden we rekening met extra parkeerruimte voor het wijkcentrum aan het Van Bergenplein.

In het voorjaar van 2019 doen we onderzoek naar de herontwikkeling van het terrein van de voormalige basisschool "De Vier Heemskinderen'. We kijken nadrukkelijk naar een versterking van de wijkfunctie. De raad stelde de kaders voor de herontwikkeling van het GGz-terrein vast. Hierin werd rekening gehouden met extra parkeerplaatsen voor het Van Bergenplein

We bespreken de resultaten van de ondernemerspeiling met vertegenwoordigers van de Industriële Kring Etten-Leur (IKE) en Midden- en Kleinbedrijf Etten-Leur (MKB). We maken afspraken over verbetering van de dienstverlening. We voeren het project 'Antwoord voor bedrijven' van het programma ambitie dienstverlening verder uit. We willen samen met ondernemers plannen maken en uitvoeren. We brengen de reeds ingezette cultuurverandering verder waarbij 'nee, tenzij' verandert in 'ja, mits'.

Op 10 april bespraken we de ondernemerspeiling met vertegenwoordigers van de Industriële Kring Etten-Leur (IKE) en Midden- en Kleinbedrijf Etten-Leur (MKB), ZZP-ers en starters. Tijdens deze werden concrete verbeteracties vastgesteld.

We voeren de nulmeting voor de monitor toerisme uit. We dragen bij aan het Toeristisch Informatiepunt en houden de City App bij.

In november 2018 presenteerden we de resultaten van de nulmeting voor de monitor Toerisme. De afspraken over het Toeristisch Informatiepunt en de City App verlopen goed. In februari ontving de gemeenteraad de evaluatie van het eerste jaar van het Toeristisch Informatiepunt.

We zetten het streeknetwerk Baronieteam en Van Gogh Brabant voort en werken samen met de Regio West-Brabant (RWB) op het vlak van recreatie en toerisme.

De contacten binnen het streeknetwerk Baronieteam en Van Gogh Brabant verlopen naar wens. Met de laatstgenoemde organisatie zijn we in gesprek over de Van Gogh Kerk. Binnen de RWB is nog geen bestuurlijk standpunt over de vraag of recreatie en toerisme tot de speerpunten van beleid hoort.