Kadernota 2020-2023

menu

Voorziening Exploitatietekorten Grondbedrijf

Voorziening

Exploitatietekorten Grondbedrijf

Grondslag

Als een exploitatie een verwacht negatief resultaat op de einddatum laat zien moet hier volgens de geldende regelgeving een voorziening voor gevormd te worden.

Looptijd

Onbepaald.

Wijze waarop voorziening wordt gevormd:

Toevoeging

De noodzakelijk geachte financiële middelen voor dekking van negatieve saldi van grondexploitaties worden hierin gestort ten laste van de reserve ‘Exploitatierisico’s’.

Aanwending

Zodra een grondexploitatie wordt afgesloten, wordt het negatieve resultaat ten laste van deze voorziening aangezuiverd. Het tijdstip waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de voortgang van de projecten en op voorhand lastig in te schatten.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

4.570

2.673

2.113

2.113

338

338

Stortingen

518

0

0

0

0

0

Verminderingen

2.415

560

0

1.775

0

0

Stand 31 december

2.673

2.113

2.113

338

338

338