Kadernota 2020-2023

menu

Mutaties reserves

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Via dit taakveld verwerken we onttrekkingen uit en stortingen in de reserves.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De voorwaarden die we aan de reserves stellen, legden we vast in de nota reserves en voorzieningen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.188

1.060

221

1.424

2.109

Baten

3.087

1.300

963

2.186

936

Totaal

-1.101

240

742

762

-1.173