Kadernota 2020-2023

menu

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De wettelijke taken van een gemeente voor onderwijs zijn:

 • De gemeente zorgt voor voldoende openbaar onderwijs binnen de gemeente;
 • De gemeente voert de leerplichtwet uit om schooluitval te voorkomen;
 • De gemeente heeft een bestuurlijke rol bij Passend Onderwijs. In deze wet is geregeld dat leerlingen die het nodig hebben extra begeleiding krijgen;
 • De gemeente regelt het vervoer voor leerlingen die elders passend onderwijs krijgen;
 • De gemeente pakt onderwijsachterstanden aan bij peuters;
 • De gemeente biedt onderwijs voor volwassenen aan.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Lokaal pakken we extra op:

 • De gemeente overlegt met de drie schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties over de Lokale Educatieve Agenda (LEA);
 • De gemeente zorgt voor de inzet van combinatiefuncties voor sportactiviteiten op alle basisscholen;
 • De gemeente voert de lokale onderwijsagenda uit met de 4 speerpunten. We werken hierbij samen met de kernpartners (onderwijs en kinderopvang) en de ketenpartners (zorg, sport, welzijn en cultuur);
 • De gemeente pakt de laaggeletterdheid aan;
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om meer MBO en HBO onderwijs in de gemeente te krijgen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.463

2.486

2.512

2.528

1.649

Baten

969

960

953

953

73

Totaal

-1.494

-1.526

-1.559

-1.576

-1.576

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Bijzonder speciaal onderwijs, lokale educatieve agenda, uitvoering leerplichtwet, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid, natuur- en milieueducatie, leerlingenvervoer en peuterspeelzalen.