Kadernota 2020-2023

menu

Grondexploitatie (niet-bedrijven) terreinen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We hebben geen wettelijke plicht om gronden te verwerven, te bewerken en te verkopen voor het verwezenlijken van plannen en bestemmingen. Wanneer we dat wel doen is het verplicht hiervoor exploitatieplannen op te stellen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben een aantal ontwikkellocaties voor woningbouw, bedrijven en natuur die we voor eigen rekening en risico ontwikkelen. We hebben een beperkte voorraad strategische gronden als mogelijke ontwikkellocatie.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

6.093

6.547

8.810

7.036

7.003

Baten

8.303

7.277

9.015

7.241

7.208

Totaal

2.210

730

205

205

205

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Verwervingen, sloop- en saneringskosten, planschade, plankosten, bouw- en woonrijpmaken, verkoopkosten, financieringskosten, reserveringen, subsidies/bijdragen, grondverkopen, overige opbrengsten, verspreide percelen, panden.