Kadernota 2020-2023

menu

Wonen en bouwen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten zorgen voor voldoende huisvesting voor onze inwoners. Dat kan door samen met woningcorporaties te zorgen voor huurwoningen of door te zorgen voor voldoende koopwoningen of bouwgrond. Het woonbeleid stemmen we af met de regiogemeenten, de provincie, corporaties en huurdersverenigingen.

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet zijn we verplicht om vergunningen af te geven voor bouwactiviteiten en toezicht te houden op bouwveiligheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Ondersteuning (financieel) voor levensloopbestendig en duurzaam maken van bestaande woningvoorraad en welstand.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.319

1.247

1.276

1.223

1.138

Baten

850

831

693

673

694

Totaal

-469

-416

-583

-550

-444

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Handhaving bouwregelingen, omgevingsvergunningen, welstandsbeleid, volkshuisvestingsbeleid.